Funkcjonowanie PW w czasie pandemii

Funkcjonowanie uczelni w okresie epidemii COVID-19 określa zarządzenie Rektora Politechniki Warszawskiej nr 110 /2021 z 18 listopada 2021 roku. Zarządzenie obowiązuje od 19 listopada 2021 roku.

  

Najważniejsze informacje, zasady i wytyczne: 

Osoby przebywające w pomieszczeniach i przestrzeniach zamkniętych na terenie Uczelni mają obowiązek: 

 • zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa.  

Z obowiązku tego są zwolnieni są: 

 • pracownicy przebywający na swoim stanowisku pracy w pomieszczeniu, w którym nie przyjmuje się interesantów,  
 • pracownicy przebywający na swoim stanowisku pracy oddzieleni od interesantów przegrodami (za wyjątkiem sytuacji, kiedy bezpośrednio obsługują interesantów), 
 • osoby spożywające posiłki i pijące napoje, 
 • osoby wypowiadające się podczas prowadzenia zajęć i wystąpień publicznych. 

Kierownicy jednostek mają obowiązek: 

 • umieścić środki dezynfekujące do rąk w każdym pomieszczeniu dydaktycznym oraz przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz, 
 • zapewnić dezynfekcję środków piśmienniczych (po każdorazowym użyciu) przy stanowiskach obsługi studentów, doktorantów i osób z zewnątrz, 
 • wywiesić instrukcję mycia rąk i utrzymania higieny w pomieszczeniach sanitarnych. 

Prowadzący zajęcia ze studentami i doktorantami mają obowiązek: 

 • wietrzenia sal po każdych zajęciach. 

Główni użytkownicy obiektów PW mają obowiązek: 

 • umieścić przy wejściach do budynków urządzenia do dezynfekcji rąk ze stosowną informacją (w języku polskim i angielskim),  
 • czyścić i dezynfekować budynki uczelniane, sale dydaktyczne, klimatyzatory, urządzenia sanitarne i powierzchnie dotykane przez wiele osób (poręcze, stoły obiadowe, sprzęt sportowy, klamki do drzwi i okien, przyciski wind, pomoce dydaktyczne i edukacyjne itp.), 
 • umieścić przy windach informacje (w języku polskim i angielskim) o zasadach korzystania z windy, 
 • utworzyć lub aktualizować listy kontaktów w nagłych wypadkach i umieścić je przy apteczkach pierwszej pomocy, 
 • zabezpieczyć odpowiednie pomieszczenie przeznaczone do czasowej izolacji osób. 

Informację o potwierdzeniu zakażenia koronawirusem i odbywaniu kwarantanny oraz o oraz o każdej zmianie w tym zakresie należy zgłaszać na adres powiadomienia@pw.edu.pl. Pracownicy są także zobowiązani przekazać tę informację kierownikowi swojej jednostki, a studenci i doktoranci - Prodziekanowi ds. Studenckich.  

Kształcenie 

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trybie stacjonarnym.  

Zajęcia w trybie zdalnym mogą być prowadzone dla dużych grup wykładowych i seminaryjnych. 

W uzasadnionych przypadkach Rektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć w trybie częściowo zdalnym (mieszanym) lub zdalnym. 

Szczegółowy sposób przeprowadzania zajęć określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Kolegium). 

Sposób organizacji egzaminów dyplomowych i zasady realizacji praktyk określa kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej (tj. Dziekan Wydziału lub Dyrektor Kolegium). 

Wydarzenia i wizyty 

Wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, integracyjne oraz naukowe (tj. koncerty, konferencje, szkolenia itp.) mogą odbywać się w trybie stacjonarnym z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa, po wcześniejszym powiadomieniu Rektora. 

Goście zagraniczni realizujący wizytę na PW mają obowiązek podpisać odpowiednie oświadczenie załączone do zarządzenia Rektora.  

Organizacja pracy 

Pracownicy pracują stacjonarnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa. 

W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach można wprowadzić pracę zdalną dla danego pracownika. Decyzję tę podejmuje: 

 • kierownik (w przypadku pracowników podstawowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej),  
 • Prorektor ds. Ogólnych, Kanclerz lub Kwestor (w przypadku jednostek organizacyjnych administracji centralnej podległych - odpowiednio - Rektorowi, Kanclerzowi lub Kwestorowi),  
 • Prorektor ds. Filii w Płocku (w przypadku pracowników Filii w Płocku) 

Zarządzenie nr 110/2021 Rektora PW z 18.11.2021 r. w sprawie funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w okresie epidemii COVID-19 od dnia 19 listopada 2021 r.