Dodatkowe badania profilaktyczne dla pracowników PW w roku 2015

Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia informuje, że istnieje jeszcze możliwość wykonania do końca maja br. ponadstandardowych badań profilaktycznych.

Zgodnie z ustaleniami Komisji badania będą przeprowadzone wg następujących zasad:

  1. Do ww. badań są uprawnieni wszyscy pracownicy Politechniki Warszawskiej, również te osoby, które w tym roku akademickim już z nich korzystały. Pracownikowi przysługują dwa pakiety badań, wybrane z listy uzgodnionej przez Rektorską Komisję ds. Akademickiej Służby Zdrowia i stanowiącej Załącznik nr 1.
  2. Badania będą realizowane w ramach umowy Politechniki Warszawskiej z CenterMed Sp. z o.o. przez  przychodnie przy
    ul. Waryńskiego 10a i ul. Mochnackiego 10, w okresie od 06.05.2015 do 30.05.2015.
  3. Pracownicy mogą zgłaszać się indywidualnie od 06.05.2015 r. w celu ustalenia terminu wykonania badań, przesyłając wypełniony formularz „Zgłoszenie indywidualne” na adres e-mail: biuro-warszawa@centermed.pl

W zgłoszeniu należy podać: Imię i Nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia (wydział/instytut/jedn. adm., itp.), nr PESEL oraz numery wybranych pakietów badań (maksymalnie dwa) wraz z preferowanym miejscem ich wykonania. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 2. Personel CenterMed skontaktuje się w celu potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ustalenia terminu badań oraz miejsca i sposobu ich realizacji.

Warunkiem wykonania badania w ustalonym terminie jest okazanie aktualnego dokumentu zgodnego z drukiem RMUA (otrzymywany z kwestury miesięczny raport – zestawienie wynagrodzeń).

  1. Terminy badań będą ustalane w kolejności zgłoszeń. Z uwagi na wysokość przyznanego na ten cel funduszu liczba badań jest ograniczona i zgłoszenia będą realizowane do wyczerpania tego funduszu.
  2. Osoby, które zrezygnują z badania przed uzgodnionym terminem, powinny niezwłocznie zgłosić ten fakt drogą mailową:
     biuro-warszawa@centermed.pl.
  3. Ze względu na obowiązujące przepisy wykonanie badania skutkuje obciążeniem pracownika w 2015 r. podatkiem od osób fizycznych i składką na fundusze ubezpieczeń społecznych, wyliczonymi na podstawie kosztów badania, dostępnych w rejestracjach przychodni.

Załączniki:

Załącznik nr 1 (pdf, 236,73 kB)
Załącznik nr 2 (pdf, 183,24 kB)

 

 

 

Źródło: Rektorska Komisja ds. Akademickiej Służby Zdrowia