Centrum Informatyzacji w 2014 roku

Centrum zostało powołane w czerwcu 2013 roku i do końca ubiegłego roku było organizowane z połączenia dawnych komórek organizacyjnych COI i ZOIAC. Rok 2014 stał się pierwszym, który zapewnił normalne funkcjonowanie nowej jednostki.

Zadania Centrum skupiły się wokół eksploatowania systemów i obsługi ich użytkowników oraz przygotowywania projektów nowych systemów z ich aktywnym wdrażaniem.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
CENTRUM INFORMATYZACJI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zakres przedsięwzięć przyjętych na bieżącą kadencję władz Uczelni przedstawia poniższy rysunek*

* Kolorem zielonym zaznaczono przedsięwzięcia w toku, białym planowane.

Najważniejsze z przetwarzanych systemów to:

 • Kadrowo-płacowy SAP HR;
 • Finansowy SAP FI;
 • Baza Dorobku i Wiedzy PW (tzw. REPOzytorium);
 • Ewidencji projektów badawczych (tzw. Badania Naukowe);
 • Ewidencji toku studiów USOS i jego podsystem obsługi użytkowników USOSweb;
 • Katalog efektów kształcenia poszczególnych kierunków studiów (ECTS/KRK);
 • Rekrutacja PW;
 • Rekrutacja Centrum Współpracy Międzynarodowej;
 • Obsługi Studium Języków Obcych;
 • Suplement;
 • 2 środowiska pocztowe (Oracle JES, MS Exchange);
 • Zamówień Publicznych;
 • Repozytorium dokumentów;
 • Centralny system zarządzania projektami (P2Ware);
 • Kancelaria Tajna;
 • Stary system finansowo – księgowy.

Główne realizowane projekty – system SAP:

 • Zakres projektu FI objął ponad 80 procesów biznesowych;
 • We wdrożeniu uczestniczyło około 80 osób z Politechniki Warszawskiej i ponad 30 konsultantów firm współpracujących, a prace projektowe prowadzone były w ramach 10 zespołów merytorycznych;
 • Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-FI: około 540;
 • Liczba użytkowników końcowych Systemu SAP-HR: około 630;
 • Przeprowadzono ponad 1000 jednostek szkoleniowych;
 • Łącznie opracowano ponad 100 instrukcji szkoleniowych (ponad 3.000 stron) grupujących 20 tematów głównych w ramach 6 modułów funkcjonalnych;
 • Utworzono ponad 3500 ról w systemie;
 • Przeniesiono ze starego systemu ponad 60 tys. środków trwałych.

Główne realizowane projekty – system USOS:

 • Zastąpiono stare systemy np. Ewista (ewidencja studentów), OptiCamp (elektroniczna legitymacja studencka), Stypendia;
 • Rozbudowano i zintegrowano z systemem USOS systemy: Rekrutacja, SAP, Akademik (szykowane są systemy: Biblioteka Główna i REPOzytorium);
 • Uruchomiono w ramach systemu USOS funkcjonalności: obsługa toku studiów, zapisy, archiwum prac dyplomowych, ranking, dyplomy;
 • Trwa uruchamianie funkcjonalności: zlecenia dydaktyczne, pensum, praktyki studenckie;
 • Zmodyfikowano ponad 50 zbiorczych formularzy oraz opracowano 26 nowych;
 • Zmodyfikowano 16 raportów oraz opracowano 64 nowe;
 • Opracowano 6 instrukcji (ponad 300 stron dokumentacji);
 • Wdrożenie systemu jest bardzo zaawansowane na 7 wydziałach oraz zostało rozpoczęte na 2 kolejnych;
 • Przeszkolono ponad 130 osób w zakresie obsługi Centralnego Modułu USOS oraz ponad 70 osób w zakresie ewidencji studiów podyplomowych;
 • W systemie są dane ponad 35 tys. aktywnych studentów;
 • Z systemu korzysta ponad 300 pracowników administracyjnych;
 • W zapisach na zajęcia brało już udział ponad 1,5 tys. studentów;
 • Dostęp do systemu posiada już ponad 11 tys. aktywnych studentów oraz 1,2 tys. nauczycieli akademickich.

Wykorzystywanie komórki obsługi użytkowników (Service-desk):

Wykresy dynamiki zgłoszeń dobrze ilustrują okresowe spiętrzenia związane z uruchamianiem systemów oraz trendy nabywania kompetencji. Cieszy fakt, że krzywa zgłoszeń obsłużonych przez pierwszą linię wsparcia service-desk ma trend wyraźnie wznoszący, a krzywa obciążeń drugiej linii wsparcia lekko malejący. Oznacza to, że zespół pierwszej linii szybko nabywa nowych umiejętności potrzebnych do obsługi nowych systemów i odciąża autorów oraz administratorów tych systemów. Dla porządku trzeba dodać, że liczby na wykresie odnoszą się tylko do zgłoszeń mailowych, tymczasem telefonicznych jest drugie tyle.

Obsługiwana infrastruktura informatyczna to:

 • 160 wirtualnych maszyn ulokowanych w 3 klastrach;
 • 6 serwerów typu IBM Power na potrzeby środowiska SAP;
 • 12 serwerów na potrzeby klastrów w środowisku VMware;
 • 4 macierze dyskowe;
 • 2 czterowęzłowe przełączniki światłowodowe oraz SAN;
 • 3 biblioteki taśmowe, 2 serwery NFS na potrzeby backup'u;
 • 10 specjalistycznych urządzeń sieciowych w 6 węzłach stanowiących szkielet sieci;
 • ponad 30 urządzeń obsługujących użytkowników i serwery w Gmachu Głównym;
 • ponad 60 urządzeń dla systemów innych jednostek pod nadzorem CI.

Utrzymywane strony WWW:

 • Politechniki Warszawskiej;
 • Centrum Studiów Zaawansowanych;
 • Biuletyn Informacji Publicznej;
 • Administracji Centralnej;
 • Biura Rozwoju i Projektów Strategicznych;
 • Biuletyn PW;
 • 100-lecia odnowienia tradycji PW;
 • Platforma ekspertów;
 • Ośrodków wypoczynkowych PW;
 • Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Opracowano w Centrum Informatyzacji PW