XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa

Politechnika Warszawska i SIEMENS Sp. z o.o. ogłaszają XXIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2017. Konkurs promuje wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następującymi obszarami nauki i inżynierii:

  • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej;
  • elektronika i informatyka oraz automatyka i robotyka;
  • transport szynowy oraz zarządzanie i sterowanie ruchem.

Ponadto przyjmowane będą prace z zakresu zaawansowanych technologii ochrony środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych dyscyplin mających zastosowanie lub wspomagających dziedziny wymienione powyżej. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych prac są ich walory aplikacyjne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznane zostaną następujące nagrody:

  • Nagroda Badawcza Siemensa za szczególnie wartościowe wyniki badań naukowych, dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno pojedyncze osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000 PLN;
  • Nagroda Promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie lub habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby. Wysokość Nagrody Promocyjnej Siemensa wynosi 30 000 PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona pomiędzy dwie równorzędne nagrody.

Przedmiotem zgłoszenia mogą być wyłącznie prace zrealizowane (dotyczy to prac obronionych, opublikowanych lub wdrożonych) w okresie ostatnich 2 lat kalendarzowych poprzedzających edycję Konkursu.

Prace do Konkursu o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

  • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych powyżej, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej;
  • rady wydziałów szkół wyższych;
  • rady naukowe instytutów badawczych;
  • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk;
  • członkowie Jury.

Termin zgłoszenia prac upływa 31 marca 2018 roku.

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dokumentów zgodnie z Regulaminem Konkursu. Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku. Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

Wnioski składa się w sekretariacie Jury Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa

z dopiskiem "Konkurs o Nagrodę Siemensa"

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udzielają:

Konkurs o Nagrodę Siemensa ogłaszany jest na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o. 

Załączniki:

Regulamin Konkursu Siemensa

Załączniki do Regulaminu

Dokument opisujący materiały związane ze zgłoszeniem konkursowym

Konkurs Siemensa dla studentów i absolwentów