Debiut naukowy 2016 - Zrównoważony Rozwój

Przypominamy, że do 30 października br. można składać prace, które mają szansę zaistnieć w publikacji o profilu naukowym. Projekt ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć studenci studiów I, II i III stopnia oraz absolwenci nie posiadający tytułu naukowego doktora.

Celem przedsięwzięcia jest umożliwienie studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym. Zgodnie z wymogami ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki „warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest posiadanie wydanej lub przyjętej do druku publikacji naukowej w formie książki lub co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.16) lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej lub publiczna prezentacja dzieła artystycznego.”

Termin nadesłania prac: 30 października 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia: 20 grudnia 2016 r.

Organizatorzy:

  • Biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - Posła do Parlamentu Europejskiego,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu,
  • Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej,
  • Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju,
  • Stowarzyszenie UNIA PANEUROPEJSKA SILESIA.

Szczegóły w załącznikach poniżej.

Debiut naukowy 2016 list zapraszający

Debiut naukowy 2016 regulamin konkursu