Spotkanie dotyczące PO WER

Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych Politechniki Warszawskiej zorganizowało spotkanie poświęcone założeniom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). 

Spotkanie odbyło się 21 listopada w Sali nr 134 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. Wśród prelegentów byli przedstawiciele Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz przedstawiciele stołecznych uczelni wyższych.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie on finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

PO WER będzie wspierał następujące obszary: zatrudnienie i mobilność pracowników; włączenie społeczne i walkę z ubóstwem; inwestowanie w edukację; umiejętności i uczenie się przez całe życie; wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.