Metodyka oceny ryzyka

Wydział Zarządzania PW uczestniczy w projekcie badawczym analizy ryzyka w zarządzaniu kryzysowym Państwa.  

Od początku tego roku akademickiego Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, jako członek konsorcjum ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej, Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej i spółką Medcore realizuje projekt finansowany przez NCBiR pt. „Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP”.

Realizacja projektu planowana jest na dwa lata, a Narodowe Centrum Badań i Rozwoju finansuje go kwotą 6,5 mln zł . Jest on wykonywany w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, realizowanych w ramach konkursu 3/2012.

Celem projektu jest opracowanie metodyki oceny ryzyka wystąpienia sytuacji kryzysowej, w tym zniszczenia lub zakłócenia funkcjonowania infrastruktury krytycznej, dostosowanej do wymagań dokumentów planistycznych i programowych opracowywanych na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego.

Charakterystyka zakresu projektu:

Skuteczne zarządzanie sytuacją kryzysową w obszarze związanym z systemem zarządzania kryzysowego wymaga stosowania w każdej jego fazie i na każdym jego poziomie efektywnej metodologii typowania zagrożeń oraz szacowania ryzyka ich wystąpienia. Pomimo istnienia wielu sprawdzonych metod żadna z nich nie może bezpośrednio zostać wykorzystana na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego. Nie są bowiem bezpośrednio dedykowane problemowi identyfikacji zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz nie obejmują całego katalogu wymagań stawianych dokumentom planistycznym z zakresu zarządzania kryzysowego. Realizacja projektu ma prowadzić do opracowania metodyki kwantyfikacji ryzyka wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz zniszczeń lub zakłóceń funkcjonowania Infrastruktury Krytycznej Państwa (IK). Opracowana metodyka ma:

  • wskazywać kryteria przejścia sytuacji kryzysowej w zagrożenie bezpieczeństwa narodowego,
  • określać kryteria akceptowalności ryzyka,
  • wskazywać jak oceniać skutki wystąpienia zagrożeń,
  • zawierać narzędzie umożliwiające szacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń,
  • uwzględniać zależności między systemami IK, tj. zagrożenia płynące z innych systemów IK, jak i skutki przenoszone z innych systemów IK,
  • opracować listę priorytetów w reakcji na zagrożenie,
  • być wiarygodna, uniwersalna, łatwa aplikacyjnie.

Metodyka i przeprowadzona na jej podstawie analiza ryzyka zagrożeń bezpieczeństwa narodowego z uwzględnieniem zniszczeń lub zakłóceń funkcjonowania IK ma ułatwić efektywniejsze opracowanie planów zarządzania kryzysowego oraz innych dokumentów związanych z obszarem bezpieczeństwa, a także stanowić podstawę dla opracowania strategii niezbędnych dla ograniczania zdefiniowanego ryzyka.