Stanowisko MNiSW na temat sytuacji studentów z zagranicy w Polsce

Za Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieszczamy komunikat dotyczący warunków studiowania i bezpieczeństwa zagranicznych studentów w Polsce.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego potępia wszelkie przejawy dyskryminacji, czy to ze względu na wyznanie, pochodzenie, narodowość, czy płeć.

MNiSW stoi na stanowisku, że pojedyncze przykłady dyskryminacji, jakie sporadycznie mają miejsce w przestrzeni publicznej, są niechlubnymi wyjątkami, a nie powszechnie występującym zjawiskiem. Przypadki dyskryminacji powinny być każdorazowo i niezwłocznie zgłaszane odpowiednim służbom publicznym odpowiedzialnym za przestrzeganie prawa.

MNiSW jest w bezpośrednim kontakcie z MSWiA i monitoruje wszystkie tego rodzaju przypadki.

Zwracamy uwagę, że w poprzednim roku akademickim, według danych GUS, w Polsce studiowało ponad 57 tysięcy studentów zagranicznych. Polska może pochwalić się jednym z najbardziej dynamicznych na świecie wzrostów liczby cudzoziemskich studentów (około 20% rocznie). Pozytywne opinie o Polsce wśród absolwentów, którzy ukończyli studia i wrócili do kraju pochodzenia, niewątpliwie przyczyniają się do wzrostu zainteresowania studiami w naszym kraju. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że Polska jawi się dla potencjalnie podejmujących studia zagraniczne jako kraj bezpieczny i atrakcyjny finansowo i kulturowo. Potwierdzają to międzynarodowe raporty. W ostatnim (wrzesień 2016 r.) rankingu International Student Satisfaction opracowanym przez StudyPortals, Polska zajęła trzecie (po Norwegii i Irlandii) miejsce w Europie. Warto podkreślić, że ranking ten został skonstruowany w oparciu o blisko 16 tys. opinii wyrażonych przez zagranicznych studentów w roku akademickim 2015/16 o poszczególnych krajach. Studenci zagraniczni z Polski biorący udział w badaniu zwracali uwagę głównie na dobrą atmosferę na uczelniach i w miastach oraz otwartość społeczeństwa.

Jednym z priorytetów w MNiSW jest umiędzynarodowienie. Ministerstwo organizuje oraz uczestniczy w wielu wydarzeniach związanych z umiędzynarodowieniem, którego istotnym elementem jest integracja cudzoziemców oraz stworzenie na uczelniach sprzyjającego dla nich środowiska oraz warunków kształcenia i pobytu. Przykładem takich działań umożliwiających debatę ze środowiskiem może być chociażby zorganizowana w dniach 20-21 września br. na Uniwersytecie Rzeszowskim konferencja: „Umiędzynarodowienie – szansa i wyzwanie dla polskich uczelni”. W trakcie konferencji przedstawiciele ministerstwa, środowiska akademickiego oraz zagraniczni eksperci podjęli dyskusję m.in. na temat dobrych praktyk w zakresie integrowania studentów zagranicznych w społeczności uczelnianej i lokalnej. MNISW zaprasza do Polski zarówno studentów, jak i wykładowców z zagranicy.
 
Prof. Aleksander Bobko
Sekretarz Stanu w MNiSW    

Źródło: MNiSW