Naukowiec z Wydziału Inżynierii Lądowej z podwójnym doktoratem

Dr inż. Piotr Prochoń z Wydziału Inżynierii Lądowej obronił prestiżowy podwójny doktorat. Stopień doktora uzyskał w Politechnice Warszawskiej oraz w belgijskim L'Université De Liège, z którym PW współpracuje w ramach umowy dwustronnej od 20 lat.

Doktorant odbył trzyletnie studia doktoranckie (2017-2020). Pracował w dwóch grupach badawczych - polskiej i belgijskiej, pod opieką dwóch promotorów i dwóch promotorów pomocniczych, przygotowując rozprawę w języku angielskim. Badania dotyczyły możliwości zastosowania spoiw aktywowanych alkalicznie z produktów odpadowych ze spalania węgla i biomasy jako materiałów budowlanych.

Promotorem ze strony polskiej był prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz. W L'Université De Liège (ULiege) funkcję promotora sprawował prof. Luc Courard. Promotorami pomocniczymi byli dr inż. Tomasz Piotrowski oraz dr Zengfeng Zhao. Komisji przewodniczyła prof. Stephanié Lambert (ULiege), a współprzewodniczącym Komisji Doktorskiej na PW był dr hab.inż. Piotr Woyciechowski, prof. uczelni. Recenzentami byli dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK oraz prof. Benoit Bissonnette z Université Laval (Quebec, Kanada).  

W związku z zagrożeniem epidemicznym publiczna obrona odbyła się 8 grudnia 2020 r. w trybie zdalnym, co wymagało utworzenia specjalnego kanału do komunikacji pomiędzy wszystkim jednostkami naukowymi. W rezultacie decyzji Komisji, podjętych na posiedzeniu niejawnym, prof. Stephanié Lambert, w imieniu Rektora L'Université De Liège, ogłosiła nadanie mgr. inż. Piotrowi Prochoniowi stopnia Ph.D. in engineering and technology sciences. Rada Naukowa Dyscypliny Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Warszawskiej w dniu 12 stycznia 2021 r. nadała polski stopień doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria lądowa i transport.

Doktorat był prowadzony w ramach umowy o wspólnym przewodzie doktorskim (tzw. umowa cotutelle). W przypadku takiej umowy badania naukowe są prowadzone równolegle na dwóch uczelniach pod wspólnym kierunkiem dwóch promotorów na każdej z uczelni. Inicjatorem tej formy może być instytucja, promotor lub doktorant. Podstawą realizacji doktoratu międzynarodowego jest przynajmniej dwustronna umowa między instytucjami. Każda umowa ma charakter indywidualny zależny od obu uczelni, systemów prawnych, w jakich funkcjonują czy potrzeb współpracy.

Taka umowa pozwala na uzyskanie stopnia doktora nadanego przez obie uczelnie. Podnosi to prestiż uzyskanego stopnia, zwiększa jego uznawalność, ale przede wszystkim odzwierciedla duży wkład obu uczelni w kształcenie oraz badania młodego naukowca.

W tym roku mija 20 lat współpracy Politechniki Warszawskiej oraz L'Université De Liège w ramach umowy dwustronnej. Została podjęta w 2000 r. na wniosek strony belgijskiej i wpisana do protokołu wykonawczego międzyrządowej umowy o współpracy między Francuską Społecznością Belgii - Region Walonii a Polską.

Powiązany materiał:
O współpracy Politechniki Warszawskiej z Uniwersytetem w Liège opowiada prof. Andrzej Garbacz

Źródło: BPiI PW