Wydział Geodezji i Kartografii PW wesprze rozwój mazowieckich obszarów wiejskich

Konsorcjum naukowe, którego liderem jest Wydział Geodezji i Kartografii PW, zrealizuje projekt dotyczący wdrożenia koncepcji Smart Villages na Mazowszu. Jego celem jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich na terenie województwa.

- Celem projektu jest wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich Mazowsza, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań między interesariuszami za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich - wyjaśnia prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, kierownik projektu.

Projekt „Wdrożenie koncepcji Smart Villages w województwie mazowieckim” będzie realizowany przez konsorcjum ośmiu partnerów naukowych: Wydział Geodezji i Kartografii PW (lider), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Instytut Geodezji i Kartografii, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa.

Naukowcy z konsorcjum opracują diagnozę stanu gospodarczego, społecznego i środowiska, a także określą specjalizacje regionalne Mazowsza i zaproponują zmiany profilu gospodarki w regionie. Dokonają również analizy walorów kulturowych, turystycznych i regionalnych obszarów wiejskich województwa mazowieckiego.

W ramach projektu opracowana zostanie idea Smart Villages Mazowsza, a także koncepcje infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej jej wdrożenie i aplikacji mobilnych m.in. służących agregacji danych przestrzennych i teledetekcyjnych dla rolników i dostarczających informacji z zakresu jakości gleby, parametrów środowiska i upraw oraz zmienności przyrodniczej danego obszaru.

Badacze zajmą się również przygotowaniem założeń do testowania i weryfikacji społecznej koncepcji Smart Villages oraz opracowaniem koncepcji założeń do Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa mazowieckiego.

Podstawą do osiągnięcia celów będzie jednak przeprowadzenie badań i analiz naukowych polegających na identyfikacji elementów spowalniających rozwój rolnictwa i określenie czynników mających na to wpływ, a także ocena warunków gospodarowania. Prace badawcze w projekcie będą realizować naukowcy z Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Korzystać będą z centrum geoprzestrzennych analiz naukowych z aplikacją najnowszych technologii, w szczególności geoinformatycznych i informatycznych - CENAGIS.

Funkcję przewodniczącej komitetu sterującego projektu pełni dr hab. inż. Anna Bielska, prof. uczelni z Wydział Geodezji i Kartografii PW. 

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2021-2023, a przewidywany budżet wynosi ponad 3,5 mln zł.

Źródło i grafika: Wydział Geodezji i Kartografii PW