Terahercowe obrazowanie tkanek nowotworowych

Zespół złożony z naukowców z PW i Centrum Nauk Fizycznych i Technologii w Wilnie pracuje pod kierownictwem dr Agnieszki Siemion z Wydziału Fizyki nad wykorzystaniem promieniowania terahercowego do zobrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych przez nowotwór. Badanie realizowane jest w ramach konkursu na granty badawcze FOTECH-1.

Obszary zmian nowotworowych mają wyższą zawartość wody niż tkanka tłuszczowa, co oznacza, że ten region ma wyższy współczynnik załamania światła i współczynnik absorpcji. Aby móc rozszerzyć zakres obrazowania THz do celów medycznych, w tym wykrywania tkanek nowotworowych, należy opracować nowe metody zwiększenia kontrastu w obrazowaniu THz.

Promieniowanie terahercowe w medycynie

Fale terahercowe to fale elektromagnetyczne o częstotliwości pomiędzy 300 GHz a 3 THz. Terahercowe obrazowanie obiektów jest wykorzystywane w wielu dziedzinach życia, służy m.in. do badania dzieł sztuki i rzeźb, czy przenikania do wnętrza różnych przedmiotów, jak choćby bagaży na lotniskach. Właściwości promieniowania terahercowego dostrzeżono również w dziedzinie medycy, gdzie trwają intensywne prace nad wykorzystaniem fal THz do prześwietlania ludzkiej tkanki. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na zastąpienie powszechnie stosowanego prześwietlenia RTG, z korzyścią dla zdrowia pacjentów - promieniowanie terahercowe jest niejonizujące, w przeciwieństwie do promieniowania X, wykorzystywanego w technice RTG.

Na szczególną uwagę zasługuje przypadek, w którym badany obiekt, w tym przypadku obszar cienkich warstw tkanek i zmian nowotworowych, wykazuje niską absorpcję w częstotliwościach THz, uniemożliwiając zapis obrazu prześwietlanej tkanki. 

Obrazowanie z wykorzystaniem filtracji przestrzennych; różne układy eksperymentalne

- Dzięki ścisłej współpracy między dwoma zespołami udało nam się zbudować różne układy optyczne, które pozwoliły na obrazowanie obiektów za pomocą promieniowania terahercowego - mówi dr Agnieszka Siemion - Udało nam się zobrazować obiekty, które teoretycznie są przezroczyste dla promieniowania terahercowego. Zrobiliśmy to dzięki użyciu odpowiednich metod filtrowania przestrzennego, czyli metody kontrastu fazowego i metody pola ciemnego - wyjaśnia.

Obiecujące pierwsze wyniki

Naukowcy są pozytywnie nastawieni do pierwszych uzyskanych wyników badań dotyczących obiektów w dużej mierze przezroczystych. Zaproponowane przez nich podejście, wykazuje poprawę kontrastu uzyskanego obrazu odpowiednio do 10 dB i 30 dB oraz wzrost o rząd wielkości stosunku sygnału do szumu. Takie rozwiązanie otwiera drogę do szerszego zastosowania promieniowania terahercowego w medycynie i w dziedzinie biologii, gdzie słaba absorpcja promieniowania THz w wielu przypadkach jest nieodłączną cechą badanych obiektów.

Porównanie obrazów uzyskanych różnymi metodami filtrowania przestrzennego

 - Mamy nadzieję, że kolejne etapy badań z uwzględnieniem oświetlenia pod różnymi polaryzacjami, dzięki użyciu struktur metamateriałowych, dadzą jeszcze lepsze wyniki - mówi dr Agnieszka Siemion, kierownik projektu. - Każdego, dla którego ta tematyka wydaje się być interesująca, zapraszamy do wspólnej dyskusji i współpracy - dodaje.

Projekt „Wykorzystanie właściwości spolaryzowanego oświetlenia i metody pola jasnego i pola ciemnego do terahercowego obrazowania fantomu tkanek zdrowych i zmienionych nowotworowo ” jest finansowany ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” (w ramach konkursu FOTECH-1).

Więcej informacji o projekcie TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB