Informacja dotycząca zwiększenia wynagrodzeń pracowników Politechniki Warszawskiej w 2019 r.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została zwiększona wysokość subwencji dla Politechniki Warszawskiej przeznaczona na podwyższenie wynagrodzeń pracowników Uczelni.

Przyznana subwencja zostanie w całości wykorzystana na wzrost wynagrodzeń.

Wynagrodzenie pracowników zostanie podwyższone od 1 stycznia 2019 r. proporcjonalnie do wymiaru etatu o kwoty:

  • nauczyciele akademiccy - o 374,00 zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego,
  • pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - o 320,00 zł brutto na etat do wynagrodzenia zasadniczego.

Wypłata podwyższonego wynagrodzenia, wraz z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r., nastąpi dla:

  • nauczycieli akademickich dnia 3 czerwca br.,
  • pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do dnia 30 maja br.,
  • pracowników obsługi i robotników do dnia 10 czerwca br.

Podwyżką zostaną objęci pracownicy zatrudnieni w Politechnice Warszawskiej w dniu 1 stycznia 2019 r. z wyłączeniem:

  • pracowników przebywających na urlopach bezpłatnych;
  • pracowników, których wynagrodzenia są w 100% finansowane z projektów;
  • pracowników, z którymi został rozwiązany stosunek pracy po 1 stycznia 2019 r. z wyjątkiem osób przechodzących na emeryturę lub rentę;
  • osób zatrudnionych po raz pierwszy po 31 grudnia 2018 r.;
  • osób pozostających w okresie wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę z przyczyn leżących po stronie pracownika.

Zgodnie z Ustawą 2.0 od roku 2019 rozpoczyna się trzyletni proces podwyżek wynagrodzeń na uczelniach dla wszystkich pracowników.