Rejestracja na szczepienia COVID-19 nauczycieli akademickich

Zgodnie z zapowiedzią 15 lutego w Politechnice Warszawskiej rozpoczyna się proces indywidualnej rejestracji w portalu pracowniczym SAP oraz systemie USOS na szczepienia COVID-19, który potrwa do 19 lutego (Ministerstwo Edukacji i Nauki przedłużyło rejestrację o jeden dzień). Zgłoszenia będą przekazane zbiorczo do systemu POL-on przez uczelnianego koordynatora.

W związku z odgórnie narzuconą formułą współpracy z punktami szczepień, obowiązek koordynowania kolejności przystąpienia do szczepienia pracowników spoczywać będzie na Uczelni.

Punkty szczepień informują Koordynatora Uczelnianego o terminie przyjęć pracowników Politechniki Warszawskiej (niekiedy z jednodniowym wyprzedzeniem, włączając terminy weekendowe), nie dając możliwości jego negocjacji czy przesunięcia. Fakt ten tłumaczą dostępnością szczepionki i technicznymi możliwościami jej przechowywania.

 Uwaga, w związku z tym bardzo prosimy o:

  • uważne śledzenie komunikatów pojawiających się na bieżąco na stronie głównej Politechniki Warszawskiej,
  • częste sprawdzanie poczty elektronicznej (pracowniczego adresu mailowego lub adresu podanego na etapie rejestracji) - będą tam przesyłane informacje o wyznaczonym terminie i godzinie szczepienia,
  • dostępność pod numerem telefonu wskazanym na etapie rejestracji.

Aktualnie nie mamy informacji, jakie będą konsekwencje niestawienia się na szczepienie w wyznaczonym terminie.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 19/02/2021

Uwaga!

Do wszystkich nauczycieli akademickich oraz osób prowadzących zajęcia na naszej Uczelni, które wyraziły chęć przystąpienia do szczepienia przeciwko COVID-19, przesłane zostało drogą mailową potwierdzenie pozytywnego zakończenia rejestracji w NFZ.

Osoby uprawnione, chcące przystąpić do szczepienia, które nie otrzymały w/w potwierdzenia, proszone są o postępowanie zgodne z poniższym komunikatem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 18/02/2021

Uwaga!

W związku z informacją Ministerstwa Edukacji i Nauki rejestracja nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach została przedłużona do piątku 19 lutego 2021 r.

Wszystkie uprawnione osoby z Politechniki Warszawskiej, które nie złożyły dotychczas deklaracji, mogą to zrobić do piątku 19 lutego do godz. 16.00

Nauczycieli akademickich i inne osoby prowadzące zajęcia na Politechnice Warszawskiej, które nie złożyły dotychczas w systemie SAP/USOS deklaracji chęci przystąpienia do szczepienia, prosimy o:

  • kontakt z pełnomocnikiem ds. systemu POL-on (na Wydziale lub w innej jednostce zatrudniającej) w celu potwierdzenia lub nabycia odpowiednich uprawnień,
  • wypełnienie poniższego formularza i wysłanie go na adres szczepienia.covid@pw.edu.pl
Punkty szczepień (xlsx, 14,41 kB)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja: 17/02/2021

Uwaga!

W związku z trwającym procesem uzupełniania danych w systemie POL-on, kolejne osoby realizujące proces kształcenia w Politechnice Warszawskiej nabywają uprawnienia do przystąpienia do akcji szczepienia przeciwko Covid-19. Równolegle trwają ciągłe prace informatyczne zmierzające do udostępniania „nowo uprawnionym” osobom formularzy zgłoszeniowych w systemie SAP i USOS.

Koordynator Wydziałowy ds. POL-on (osoba oddelegowana w danej jednostce do uzupełniania danych w systemie POL-on) powinien na bieżąco sprawdzać status nowo wprowadzonych osób i weryfikować fakt ich zakwalifikowania do szczepienia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 16/02/2021

Uwaga!

Zgodnie z informacjami z Ministerstwa Edukacji i Nauki, nauczyciele urodzeni w 1955 r. i wcześniej będą mieli możliwość zaszczepienia w późniejszym terminie.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na szczepienie mogą zarejestrować się osoby urodzone od 1 stycznia 1956 r. do 31 grudnia 2003 r., realizujące proces kształcenia w naszej Uczelni tj. nauczyciele akademiccy, doktoranci i inne osoby prowadzące zajęcia. Na tym etapie nie będą szczepieni pozostali pracownicy Uczelni. Nauczyciele akademiccy będą proszeni o złożenie deklaracji, dotyczącej udziału w szczepieniu za pośrednictwem formularza w portalu pracowniczym SAP, pozostała grupa pracowników w systemie USOS.

Wypełnienie formularza jest niezbędnym etapem w procesie rejestracji na szczepienie przeciwko COVID-19. Prosimy o uważne wypełnianie rubryk w szczególności pola z numerem telefonu kontaktowego, który będzie wykorzystywany w celu umówienia terminu wizyty w placówce służby zdrowia.

Uwaga! Wybór punktu szczepień będzie możliwy na podstawie listy udostępnionych przez Rektora placówek (Warszawa, Płock) przez osobę dokonującą rejestracji tj. indywidualnie przez nauczyciela akademickiego.

Nauczyciele akademiccy pracujący w więcej niż jednej uczelni mogą złożyć deklarację dotyczącą szczepienia tylko w jednym miejscu zatrudnienia. Ministerstwo Edukacji i Nauki rekomenduje tę uczelnię, która jest podstawowym miejscem pracy.

Rejestrację poprzedzi mailing do użytkowników informujący o możliwości dokonania rejestracji w portalu pracowniczym SAP lub w systemie USOS.

Proces rejestracji uwzględniać będzie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizacja 16/02/2021

Uwaga! W portalu pracowniczym SAP i w systemie USOS są już dostępne formularze rejestracji na szczepienia.

Do wszystkich pracowników znajdujących się w opisanej wyżej grupie został wysłany mailing informujący o trwającej rejestracji.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni
Prorektor ds. Studenckich
Przewodniczący Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa

Powiązany materiał:

Komunikat w związku z planowanymi szczepieniami przeciwko COVID-19