Powstało Centrum Projektowania Uniwersalnego

Do głównych zadań Centrum należy udział w kształtowaniu polityki dostępności na Uczelni i poza nią, prowadzenie innowacyjnych, interdyscyplinarnych badań i przygotowywanie ekspertyz, szkolenia, edukacja oraz budowanie świadomości.

Centrum działa na Wydziale Architektury, ale do współpracy mogą przystępować również inne politechniczne Wydziały.

- Chcemy angażować ekspertów z różnych dziedzin i wspólnie dbać o takie kształtowanie przestrzeni, żeby była dostępna i funkcjonalna dla wszystkich, bez względu na niepełnosprawności i ograniczenia - tłumaczy prof. dr hab. inż. arch. Krystyna Solarek, Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Architektury.

Wymiana wiedzy i doświadczeń jest niezbędna, żeby projektowanie było faktycznie uniwersalne. Chodzi przecież o to, żeby uwzględniało potrzeby odbiorców, istniejące normy i dobre praktyki, a także obejmowało różne obszary: od budynków i miejsc po usługi i produkty. W tym procesie niezwykle ważna jest odpowiednia edukacja. Jej kluczowym elementem jest świadomość, że nie można tworzyć rozwiązań prawdziwie dostępnych bez zaangażowania osób, którym mają one służyć.

Centrum Projektowania Uniwersalnego powstało w ramach projektu „Politechnika Warszawska Ambasadorem Innowacji na Rzecz Dostępności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III - Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5. Kompleksowe programy szkół wyższych). Swoją działalność rozpoczęło od konferencji, która odbyła się 22 października 2021 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Zaproszeni goście z Polski i zagranicy dzielili się doświadczeniami oraz badaniami związanymi z ideą dostępności, a naukowcy i studenci z Politechniki Warszawskiej opowiadali o swoich projektach, które wpisują się w plany nowo powstałego centrum.

-Przed nami wiele pracy, ale wierzę, że wspólnie będziemy, krok po kroku, osiągać kolejne cele - podkreśla prof. Krystyna Solarek. - Zapewnianie dostępności to otwarcie się na potrzeby innego człowieka. Służące temu projektowanie uniwersalne jest naszą wspólną powinnością i etycznym wyzwaniem współczesności.