Politechnika Warszawska kształci postawy, wspiera społeczność. Odpowiedzialność i szanse w PW

Politechnika Warszawska w kadencji 2012-2016 szeroko podejmowała kwestie odpowiedzialności społecznej. Beneficjentami działań Uczelni byli zarówno studenci, jak i kadra naukowa, pracownicy oraz środowisko zewnętrzne.

Stosowanie klauzul społecznych w PW zauważyła m.in. Fundacja CentrumCSR.PL, która od lipca do grudnia 2014 r. monitorowała stosowanie  społecznie odpowiedzialnych i „zielonych” zamówień publicznych ogłaszanych przez 80 instytucji publicznych Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania. Spośród monitorowanych trzech warszawskich uczelni wyższych, klauzule społeczne zastosowała tylko Politechnika Warszawska. Więcej >>

Pod koniec roku 2015 nasza Uczelnia otrzymała wyróżnienie „Odpowiedzialni Społecznie w IT” ustanowione w celu uhonorowania pracy firm, instytucji oraz organizacji wspierających m.in. akcje dobroczynne w IT oraz inne działania CSR (Corporate Social Responsibility) nakierowane na propagowanie zrównoważonego, etycznego zarządzania IT w Polsce. Wyróżnienie przyznała Fundacja IT Leader Club Polska, koordynująca Program ABC Rozwoju, do którego nasza Uczelnia przyłączyła się jako „wolontariusz IT”. Tym samym Politechnika Warszawska wsparła cel statutowy programu, którym jest niesienie pomocy z zakresu dostępu do sprzętu komputerowego dla dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Inicjatywy IT z ramienia PW koordynuje Centrum Informatyzacji.

Inicjatywy wewnętrzne

Politechnika Warszawska współdziałając z poszczególnymi jednostkami funkcjonującymi w jej obrębie wspierała również koncepcje mające na celu zarówno zrównanie szans, jak i uczestniczyła w przedsięwzięciach związanych z szeroko pojętą pomocą. Szczególną aktywnością wyróżnił się Samorząd Studentów PW  (np. „Szlachetna Paczka”, „Prezenciaki”, „Dwa wymazy & do bazy”, zbiórki krwi). Zorganizowano warsztaty dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów oraz kursy języka migowego. Ponadto Uczelnia udzieliła wsparcia polskim szkołom na Litwie w Suderwi i Rostynianach, a także turnusom rehabilitacyjnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Z rekomendacji Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, Związek Nauczycielstwa Polskiego wraz z NSZZ Solidarność i Działem Socjalnym PW trzykrotnie podjął się realizacji Wyprawy Młodych Odkrywców, w których uczestniczyła młodzież z Ukrainy (dzieci pracowników Kijowskiego Instytutu Politechnicznego) oraz z gminy Grybów (z rodzin o niskim statusie materialnym). Obok atrakcji kulturalnych i naukowych warsztatów, uczestnicy kolonii wzięli udział w Małej Olimpiadzie Sportowej realizowanej przy udziale Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW.

Wyprawa Młodych Odkrywców. Na zdjęciu od góry: spotkanie w Politechnice Warszawskiej, wizyta w Bibliotece Uniwersyteckiej. Na dole od lewej: warsztaty teatralne, zwiedzanie Stadionu Narodowego/fot. nadesłane

W akcje charytatywne Politechniki Warszawskiej włączały się również poszczególne wydziały oraz współpracujące z nimi jednostki. Warto tutaj wspomnieć choćby o zorganizowaniu przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW zbiórki książek, podręczników, pomocy dydaktycznych i artykułów piśmiennych dla polskich uchodźców z Donbasu. Spośród inicjatyw studenckich na uwagę zasługuje przedsięwzięcie KN „Biomech” z Wydziału Inżynierii Produkcji, które za pomocą przymiaru krawieckiego oraz inżynierii odwrotnej wykonało protezę psiej łapy.

Zaufanie w praktyce PW

W roku 2015 Politechnika Warszawska wybrała Społecznych Inspektorów Pracy oraz Rzeczników Zaufania. Kadencja przewidziana na sprawowanie obu tych funkcji trwa cztery lata. Szczegółowe wytyczne obejmujące m.in. zakres działań, procedury przeprowadzania mediacji czy rozwiązywania problemów zostały ujęte w Zarządzeniu Rektora nr 59/2014 z dnia 19 września 2014 r. w sprawie mobbingowi i dyskryminacji. Dokument formułuje podstawowe definicje oraz określa zasady i sposób postępowania w procesie przeciwdziałania zjawiskom mobbingu i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej i ma zastosowania do wszystkich członków społeczności akademickiej PW. Na stronach internetowych Uczelni, w tym w Biuletynie Politechniki Warszawskiej, zostały przewidziane dedykowane zakładki obejmujące powyższą tematykę.

W obrębie Uczelni działa także Podkomisja ds. Młodych Pracowników funkcjonująca przy Senackiej Komisji ds. Kadr. Stanowi ona platformę wsparcia dla akademickich i nieakademickich pracowników PW w zakresie ich zawodowego rozwoju oraz warunków pracy.

Uczelnia dla kadr i rodzin

W Politechnice Warszawskiej jednostką organizacyjną powołaną do wykonywania zadań związanych z obsługą pracowników, emerytów i rencistów oraz ich rodzin jest Dział Socjalny. Proces obsługi obejmuje działania związane z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), organizowaniem kolonii dla dzieci i młodzieży, sprzedażą wczasów i wycieczek do zakładowych obiektów socjalnych w: Grybowie, Sarbinowie, Ubliku i Wildze oraz nadzór nad tymi obiektami. Dział Socjalny współpracuje z Klubem Seniora i Związkiem Kombatantów przy PW oraz  uczestniczy w pracach związanych z Przedszkolem PW, nad którego powstaniem czuwa Kanclerz Uczelni dr inż. Krzysztof Dziedzic. Pracownicy Działu Socjalnego oraz Teatru PW organizują także imprezy noworoczne dla dzieci połączone z przedstawieniami teatralnymi. W roku 2016 w repertuarze zaplanowano przedstawienie „Małego Księcia” Antoine de Saint-Exupéry.

Działalność socjalna w Politechnice Warszawskiej prowadzona jest na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzonego Zarządzeniem nr 14 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 marca 2002 r. Łączna kwota, jaką wydatkował Dział Socjalny w latach 2014-2015 na obsługę realizowanych świadczeń wyniosła ponad 13 mln zł (źródło: Sprawozdanie Rektora Politechniki Warszawskiej za okres: 1.09.2014-30.08.2015).

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt podczas otwarcia
„Pikniku dla pracowników Politechniki Warszawskiej i ich rodzin”/fot. Biuletyn PW

Przykładem działań prowadzonych przez wydziały dla rodzin może być otwarty w czerwcu 2015 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych pokój dla rodzica z dzieckiem, który ma pomóc opiekunom studiującym i pracującym w Politechnice, w łączeniu wychowywania dzieci z pracą i studiowaniem.

Imprezą, zrealizowaną na potrzeby integracji pracowników PW i ich rodzin, która zbliżyła do siebie całą społeczność PW, był zorganizowany w jubileuszowym roku 100-lecia Odnowienia Tradycji PW „Piknik dla pracowników Politechniki Warszawskiej i ich rodzin” połączony z „Regatami o Puchar Rektora PW”. We wspólnej zabawie nad Zalewem Zegrzyńskim wziął udział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.  

Pracownicy Uczelni od ubiegłego roku mogą również przystąpić do programu MULTISPORT, który umożliwia pracownikom korzystanie z szerokiego wachlarza zajęć sportowych tj. z 25 dyscyplin w bogatej bazie obiektów sportowych na terenie całego kraju (basen, siłownia, zajęcia fitness, ścianki wspinaczkowe, sauna, joga, nauka tańca, aqua aerobik, squash, sztuki walki i inne).

Politechnika dla studenta i ucznia

Jednostką organizacyjną PW, która prowadzi, koordynuje i nadzoruje sprawy studentów oraz doktorantów naszej Uczelni jest Biuro Spraw Studenckich. Jego zakres działania obejmuje m. in. pomoc w zakresie poradnictwa psychologicznego oraz proces wydatkowania środków na stypendia, dotacje (w tym dla osób niepełnosprawnych), czy z funduszu kulturalno-wychowawczego. Komórkami organizacyjnymi Biura Spraw Studenckich są: Schronisko Studenckie „Koliba” oraz Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych. Obok udzielanych zapomóg i stypendiów socjalnych przyznawane są m.in. stypendia Rektora dla najlepszych studentów i doktorantów (np. za osiągnięcia naukowe, artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym). Tylko w minionym roku kalendarzowym z Funduszu Pomocy Materialnej (dotacja MNiSW) na ten cel przeznaczono ponad 35 mln zł (źródło: Biuro Spraw Studenckich PW).

W roku 2015 zostały również wręczone stypendia ustanowione z okazji jubileuszu 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Fundusze na ten cel pozyskano z licytacji (m.in. okolicznościowego Złotego Medalu PW) przeprowadzonej w trakcie Wielkiego Balu Karnawałowego na rozpoczęcie obchodów stulecia. Kwota w wysokości 53 265 61 zł została podzielona pomiędzy dwie Uczelnie (PW - 26 632 80 zł i UW - 26 632 81 zł) z przeznaczeniem na stypendia, które w Politechnice Warszawskiej odebrała trójka studentów podczas Gali Złotej Kredy.

Kadr ze świątecznego kiermaszu przed Gmachem Głównym PW/fot. Biuletyn PW

Kolejną inicjatywą, która zasiliła fundusz stypendialny, w minionym roku była internetowa licytacja bombek choinkowych zdobionych ręcznie przez władze Uczelni: Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. Jana Szmidta oraz Prorektorów PW. Aukcję, będącą kontynuacją akcji „Stypendia pod choinkę” powiązanej ze świątecznym kiermaszem, zorganizowało Biuro ds. Promocji i Informacji PW.

Politechnika Warszawska obejmuje również patronatem szkoły i przedsięwzięcia edukacyjne prowadzone zarówno w jej obrębie (np. PW Junior), łączone (np. Uniwersytet Dzieci) oraz te, które odbywają się poza jej murami, a służą popularyzacji nauki wśród dzieci i młodzieży (np. salon edukacyjny BayLab).

Nasza Uczelnia nie zapomina także o tych, którzy naukę pragną kontynuować w latach dojrzałych. W Politechnice Warszawskiej od 2007 r. działa bowiem Uniwersytet III Wieku. Co semestr, w zajęciach (m.in. kursach komputerowych i lektoratach z języków obcych) uczestniczy ok. 1000 słuchaczy.

Modernizacje ułatwiają życie

W kadencji 2012-2016 władze Politechniki Warszawskiej podjęły się szeregu ważnych zobowiązań, istotnych zarówno z punktu widzenia kadr naukowych, studentów, pracowników administracji czy też otoczenia zewnętrznego. Tutaj możemy niewątpliwie zaliczyć inwestycje w infrastrukturę Uczelni. Wystarczy wymienić chociażby otwarcie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT), powstanie Gmachu Nowej Kreślarni Wydziału Transportu PW, rozbudowę Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych („Skrzydła”) z nowym laboratorium fotoniki oraz serwerownią, modernizację Zakładu Technologii Poligraficznych Wydziału Inżynierii Produkcji, utworzenie laboratorium grafenowego Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej, czy otwartego w styczniu 2016 r. laboratorium LATIS przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa. W trakcie realizacji jest także Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT). Dla potrzeb naszej społeczności oddano do użytku teren rekreacyjny w obrębie Pola Mokotowskiego oraz parking BIS II z miejscami dla studentów i pracowników PW. W kategorii „Infrastruktura” Politechnika Warszawska otrzymała nagrodę LUMEN 2015.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii/fot. Biuletyn PW

Wymienione powyżej projekty stanowią jedynie przykłady wdrażanych, zakończonych lub rozpoczętych realizacji. Plany na przyszłość obejmują znacznie więcej. W listopadzie 2014 r. Senat Politechniki Warszawskiej przyjął założenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, którego realizacja przyczyni się do praktycznego wsparcia naukowych inicjatyw. - Rewitalizacja oraz modernizacja istniejących, ale także budowa obiektów dydaktycznych i badawczych pozwoli na podniesienie jakości kształcenia i ułatwi pozyskanie najzdolniejszej młodzieży z kraju i ze świata do studiowania w Politechnice Warszawskiej, od wielu lat cieszącej się wysoką renomą czołowej Uczelni technicznej w Polsce - powiedział prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej podczas uroczystego posiedzenia Senatu PW.

Usprawnienia mijającej kadencji objęły również działające w PW systemy informatyczne, a wdrożenie Systemu SAP-FI w Politechnice Warszawskiej zostało nagrodzone srebrnym medalem w Konkursie SAP Quality Awards 2014 w kategorii „Rapid Delivery Category”. Strategia informatyzacji naszej Uczelni do roku 2020 uzyskała nominację w kategorii „Innowacyjność” (LUMEN 2015). Spośród innych wdrożeń CI PW wskazać można m.in. zastąpienie EWIST-y nowym systemem USOS, wprowadzenie ujednoliconego formatu poczty elektronicznej dla studentów, implementację serwisu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) z dostępem do Otwartego Systemu Antyplagiatowego. Modernizacje objęły także Bibliotekę Główną PW, zapewniającą obecnie szeroki dostęp do różnorodnych baz wiedzy, formatów cyfrowych woluminów oraz repozytorium.

Wymienione w artykule inicjatywy nie wyczerpują wszystkich działań, które kierownictwo Uczelni w kadencji 2012-2016 prowadziło dla naszej społeczności oraz środowiska zewnętrznego. Niemniej każde przedsięwzięcie podejmowane zarówno przez władze Uczelni, jak i przedstawicieli środowiska akademickiego miało na celu stworzenie środowiska przyjaznego pracy i nauce ze szczególnym uwzględnieniem potencjału, jaki reprezentują poszczególne jednostki PW.

Opracowanie: Izabela Koptoń-Ryniec/fot. Biuletyn PW