PW podpisała Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni

PW przystąpiła do Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. 17 września 2019 r. podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie w Krakowie dokument podpisał Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW.

Podczas Kongresu dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni wziął udział w debacie rektorskiej pt. „Społeczna odpowiedzialność - znaczenie dla uczelni i sposoby wdrażania”. Przedstawił przykłady dobrych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni realizowanych w PW. Wśród nich wymienił m.in. cykl koncertów Wielka Muzyka w Małej Auli, inicjatywę kierowaną zarówno do wspólnoty Politechniki Warszawskiej, jak i społeczności lokalnej. Tematyka społecznej odpowiedzialności jest obecna w wielu obszarach działalności Uczelni i wpisana w misję Politechniki Warszawskiej.

W debacie uczestniczyli również: prof. dr hab. Maciej Żukowski - Rektor Uniwersytetu w Poznaniu, prof. dr hab. Andrzej Kaleta - Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, dr Justyna Berniak-Woźny - Prorektor ds. jakości kształcenia i internacjonalizacji Akademii Finansów i Biznesu Vistula, prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz - Rektor Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjonowana w 2017 r. Wówczas przystąpiły do niej 23 uczelnie. Podczas Kongresu Społecznej Odpowiedzialności Nauki - Nauka dla Ciebie, który odbył się w dniach 16-17 września 2019 r. w Krakowie, dokument podpisało kolejnych 58 uczelni. W uroczystości oprócz przedstawicieli polskich szkół wyższych uczestniczył także minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. 

Deklaracja stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jej celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Dokument zawiera 12 zasad dotyczących różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W ramach każdej z zasad sformułowano oczekiwania wobec uczelni - sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej.

Zdjęcia: Biuletyn PW, BPiI, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju