Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior

Fundacja Humanitas w Sosnowcu, w partnerstwie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, zaprasza działające w Polsce uniwersytety trzeciego wieku do bezpłatnego udziału w Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior.

Sieć, tworzona z inicjatywy środowisk naukowych, stanowić będzie prestiżowe forum współpracy i ogólnopolskiej promocji tych uniwersytetów trzeciego wieku, które, oprócz oferty dydaktycznej i naukowej, zapewniają swoim słuchaczom możliwość udziału w zajęciach, projektach i wydarzeniach ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej (np. sportowej, artystycznej, kulturowej, rekreacyjnej itp.) oraz działają na rzecz integracji międzypokoleniowej i wyrównywania szans osób starszych.

Zgłoszenia do udziału w Sieci (w ramach I tury rekrutacji członków) przyjmowane będą do 5 grudnia 2014 roku.

Szczegółowe informacje na temat powyższego przedsięwzięcia dostępne są na stronie www.humanitas.edu.pl/siec

Sieć UTW Aktywny Senior będzie zrzeszać najlepsze polskie uniwersytety trzeciego wieku, które podejmują realne i efektywne działania na rzecz włączania społecznego seniorów i pobudzania ich aktywności w różnych wymiarach życia obywatelskiego. Zakwalifikowanie uniwersytetu trzeciego wieku do udziału w Sieci Aktywny Senior to dla UTW prestiżowe wyróżnienie, potwierdzenie wysokiej jakości oferty oraz istotny atut marketingowy, pozwalający wyróżnić się na rynku edukacyjnym.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Karta zgłoszenia udziału w Sieci UTW Aktywny Senior

Idea Sieci Aktywny Senior

Ogólnopolska Sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior stanowić będzie platformę zrzeszającą najlepsze, najbardziej innowacyjne i nowoczesne uniwersytety trzeciego wieku, które proponują swoim słuchaczom nie tylko wysoki poziom merytoryczny wykładów i ćwiczeń naukowo-dydaktycznych, ale także bogatą i atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych, sprzyjających aktywizacji społecznej seniorów. Przyjęcie aplikującego uniwersytetu w poczet członków Sieci potwierdza, iż uniwersytet ten spełnia wysokie kryteria merytoryczne, a jego oferta jest niestandardowa i odpowiada na potrzeby cywilizacyjne oraz wyzwania społeczne, w tym potrzebę rozwoju działań zorientowanych na włączanie społeczne seniorów.

Cele Sieci

Najważniejszym celem Sieci UTW Aktywny Senior jest propagowanie modelu uniwersytetu trzeciego wieku jako instytucji sprzyjającej nie tylko zdobywaniu wiedzy, ale także integracji i aktywizacji społecznej seniorów. Celem Sieci jest również zrzeszanie uczelni, stowarzyszeń i innych organizacji/instytucji prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji i aktywizacji osób starszych, promowanie najlepszych polskich uniwersytetów trzeciego wieku, integrowanie środowisk związanych z działalnością UTW, realizowanie ogólnopolskich inicjatyw aktywizujących osoby w wieku 50 plus, reprezentowanie uniwersytetów trzeciego wieku skupionych w Sieci na forum ogólnopolskim i międzynarodowym, udzielanie członkom Sieci wsparcia merytorycznego i organizacyjnego oraz tworzenie warunków sprzyjających aktywnej współpracy polskich uniwersytetów trzeciego wieku.

Najważniejsze korzyści z udziału w Sieci

Przystępując do Sieci, uniwersytet trzeciego wieku:

  • otrzymuje oficjalny certyfikat udziału w sieci, który potwierdza, że UTW zapewnia swoim słuchaczom ofertę na wysokim poziomie, w tym możliwość udziału w zajęciach, projektach i wydarzeniach ukierunkowanych na rozwijanie aktywności społecznej,
  • uzyskuje nowe możliwości promocji własnych działań poprzez kanały marketingowe Sieci (strona internetowa, newsletter itp.),
  • uzyskuje możliwość prezentacji i promocji własnej oferty jako oferty pozytywnie zweryfikowanej pod kątem roli w aktywizacji społecznej seniorów i działań na rzecz włączenia społecznego,
  • uzyskuje możliwość udziału w organizowanych przez Sieć konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach np. na temat pozyskiwania funduszy europejskich na działalność uniwersytetów trzeciego wieku czy promocji działań UTW,
  • otrzymuje możliwość uczestniczenia w ogólnopolskich przedsięwzięciach adresowanych do słuchaczy UTW, które Sieć będzie organizowała dla swoich członków (np. w ogólnopolskiej, naukowej olimpiadzie słuchaczy uniwersytetów trzeciego, wzorowanej na olimpiadach i konkursach przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych).

Jak przystąpić do Sieci?

Zgłoszenia do udziału w Sieci (w ramach I naboru członków) przyjmowane będą do 5 grudnia 2014 roku. Udział w Sieci jest bezpłatny. Sieć jest otwarta dla wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce, bez względu na ich formę prawną i status. Aby przystąpić do Sieci, należy wypełnić deklarację członkowską dostępną TUTAJ POBIERZ, a następnie przesłać ją drogą elektroniczną na adres: siec@humanitas.edu.pl.

Przesłane deklaracje podlegają ocenie merytorycznej Zespołu Ekspertów, który podejmuje decyzję o przyjęciu aplikacji i włączeniu uniwersytetu w poczet członków Sieci UTW Aktywny Senior. O decyzji Zespołu uniwersytet aplikujący do udziału w Sieci powiadamiany jest niezwłocznie drogą elektroniczną. Uniwersytety przyjęte do Sieci otrzymują również drogą pocztową świadectwo (certyfikat) udziału w Sieci UTW Aktywny Senior, co otwiera szansę na aktywną współpracę w ramach Sieci.

Kontakt

Wszelkich informacji na temat działalności Ogólnopolskiej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Aktywny Senior udzielają:
dr Magdalena Boczkowska, tel. 32 363-12-31, e-mail: siec@humanitas.edu.pl; Izabela Kieliś, tel. 32 363-12-30, kom. 505-575-128 e-mail: izabela.kielis@humanitas.edu.pl.

Źródło: Fundacja Humanitas