Nauka i sesja egzaminacyjna w trybie zdalnym

20 stycznia 2022 r. Rektor PW wydał decyzję w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się w trybie zdalnym w okresie od 24 stycznia do 22 lutego 2022 r.

Zgodnie z decyzją od 24 stycznia do 22 lutego 2022 r. podstawowym trybem realizacji zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej jest tryb zdalny.

Egzaminy w ramach zimowej sesji egzaminacyjnej, a także weryfikacja osiągnięć efektów uczenia się w formie m.in. sprawdzianów, prezentacji projektów i innych zaliczeń odbywać się będą również w trybie zdalnym.

W uzasadnionych przypadkach, na wniosek kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, Rektor może podjąć decyzję o realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się na innych zasadach, po zasięgnięciu opinii Zespołu ds. koordynacji działań prewencyjnych w Politechnice Warszawskiej związanych z potencjalnym ryzykiem wystąpienia koronawirusa.

Decyzja dotyczy również uczestników studiów podyplomowych i innych form kształcenia realizowanych w PW.

Decyzja nr 7/2022 Rektora PW z dnia 20/01/2022 w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji osiągnięć efektów uczenia się w trybie zdalnym w okresie od dnia 24 stycznia do dnia 22 lutego 2022 r.