Kartki z kalendarza 35-lecia NSZZ „Solidarność” PW

W sierpniu 1980 roku, stoczniowcy Gdańska i Szczecina otworzyli szeroko okna skorupy socjalizmu w Polsce.  NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej pamięta i przekazuje dalej.

Na zakończenie jubileuszowego roku 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej, podczas którego pisaliśmy również o 35-leciu  NSZZ „Solidarność” PW, członkowie Związku podsumowują najważniejsze fakty z początków jego działalności.

Przedstawiciele NSZZ Solidarność PW ze sztandarem Związku w Kościele Najświętszego Zbawiciela
dnia 19 listopada 2015 r./fot. NSZZ Solidarność PW

Wyzwolona jaskółka” wiosny nie uczyniła, ale przyczyniła się do późniejszej wschodnio-europejskiej wiosny ludów. Wypowiedziane 2 czerwca 1979 r. na Placu Zwycięstwa słowa papieża Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi” zaowocowały postulatami zapisanymi 18 sierpnia 1980 r. na drewnianych tablicach w Stoczni Gdańskiej. Pierwszy postulat stanowił o najważniejszym problemie:

Akceptacja niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych wynikających z ratyfikowanych przez PRL Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczących wolności związków zawodowych.

Już od 3 września 1980 r. w naszej Uczelni samorzutnie zaczęły powstawać Komitety Założycielskie Samorządnego i Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Politechniki Warszawskiej, a Uczelniany Komitet Koordynacyjny opublikował pierwsze Komunikaty, które pomimo ogromnych utrudnień ukazywały się niemal każdego dnia.

11 września zawiązał się w Politechnice niezależny od Rady Zakładowej ZNP  „Uczelniany Niezależny i Samorządny Związek Zawodowy Pracowników PW”.                                            

13 września Rada Zakładowa ZNP „w celu ułatwienia powstania nowego związku” podała się do dymisji „na ręce załogi”.

17 września przedstawiciele dwunastu Komitetów Założycielskich podjęli inicjatywę zwołania Zjazdu Założycielskiego. Wyłoniono Komitet Organizacyjny.

Plenarne Zebranie Uczelnianego Komitetu Koordynacyjnego zwołało Zjazd Założycielski na dzień 27 września 1980 roku. Tego dnia na Zjeździe Założycielskim akredytowało się 221 delegatów reprezentujących 65 Komitetów Założycielskich, powołanych przez 5731 członków założycieli. Delegaci Niezależnego Komitetu Założycielskiego Samorządnych i Niezależnych Związków Zawodowych Pracowników Politechniki Warszawskiej, zalecili, aby grupa kolegów przygotowała pod obrady dnia następnego tekst przystąpienia do NSZZ „Solidarność”.

28 września 1980 roku przegłosowano wniosek: Zjazd delegatów postanawia kontynuować ruch związkowy w ramach NSZZ „Solidarność”. Ten dzień to narodziny NSZZ „Solidarność” w Politechnice Warszawskiej.

35 lat w historii to czas bardzo krótki. Dla „Solidarności” - to cała i bardzo trudna epoka. Dziś wiemy, że Solidarność - ta przez duże „S” zrobiła światopoglądowy wyłom. I tą wiedzą kierujemy się od poczęcia. Wczoraj, dziś i jutro. Pamiętamy o naszej tradycji i historii, wiedząc, że to co robimy dziś - jutro jest już historią

Opracowanie: BPW na podstawie materiałów nadesłanych przez NSZZ „Solidarność” PW