Funkcjonowanie Biura Rektora w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Z uwagi na szczególne okoliczności i wymogi związane z zachowaniem bezpieczeństwa pracy, jak również potrzebę zapewnienia bieżącej obsługi uczelni podczas zagrożenia COVID-19, Biuro Rektora, podobnie jak jednostki organizacyjne całej Uczelni, stosuje niezbędne rozwiązania.

W celu zapewnienia obsługi kancelaryjno-administracyjnej pracownicy Biura Rektora są do dyspozycji interesariuszy w dni robocze w godzinach 9.00-15.00. Zachowana jest płynność obsługi korespondencji kierowanej m.in. do Rektora i Prorektorów oraz Senatu, Rady Uczelni, Komisji Senackich. Przyjmowane są dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Telefonicznie udzielane są odpowiedzi interesariuszom wewnętrznym i zewnętrznym. Biuro Rektora organizuje i zapewnia prawidłowy przebieg zdalnych spotkań Rektora i Prorektorów, w tym posiedzeń Senatu, Kolegiów, Rady Uczelni.

Procedowany jest obieg wydawanych wewnętrznych aktów prawnych Rektora Politechniki Warszawskiej. Sekcja ds. Informacji Publicznej i BIP zapewnia ich bieżącą publikację w Biuletynie Informacji Publicznej. Opracowywane są również komunikaty i stanowiska związane z bieżącą działalnością uczelni. Działania Politechniki Warszawskiej, w tym związane z COVID-19, raportowane są do właściwych ministerstw (w tym MNiSW). Zachowana jest bieżąca współpraca z mediami w porozumieniu z władzami Uczelni. Zapewniona jest także obsługa Konkursu o Nagrodę Siemensa, uwzględniająca wydłużony termin przyjmowania wniosków.

Pomimo bezprecedensowej sytuacji, w jakiej znalazła się uczelnia, działania organizacyjne, jakie zostały podjęte zapewniają bieżącą obsługę zarówno władzom uczelni, jak również jej interesariuszom.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Zespół Biura Rektora Politechniki Warszawskiej