Antykorupcja i etyka - procedury, polityki i poradniki

Politechnika Warszawska, realizując Rekomendacje Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, opracowała listę dokumentów i publikacji zawierających procedury, polityki oraz porady związane z tematyką antykorupcji i etyki.

W związku z realizacją „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał 6 listopada 2019 r. „Rekomendacje w sprawie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu zapobieganie korupcji w szkolnictwie wyższym i nauce”. Jednostkom nadzorowanym przez MNiSW zalecane jest m.in. zaplanowanie i wdrożenie działań antykorupcyjnych.

W ramach rekomendowanych praktyk Politechnika Warszawska opracowała listę dokumentów i publikacji zawierających procedury, polityki oraz porady związane z tematyką antykorupcji i etyki - by ułatwić pracownikom dostęp do materiałów.

Lista dokumentów i publikacji:

Doradca Rektora ds. etyki

W związku z Rekomendacjami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, decyzją Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 stycznia 2020 r. powołano doradcę Rektora ds. etyki. Funkcję tę do końca kadencji 2016-2020, czyli do 31 sierpnia br., będzie sprawował prof. dr hab. inż. Roman Barlik.

Zakres zadań doradcy obejmuje działania wyjaśniające i mediacyjne w sprawach dotyczących etyki zawodowej, w tym czynów noszących znamiona korupcji, lobbingu, naruszania praw autorskich i dobrych obyczajów w nauce.

Zespół ds. Odpowiedzialności Społecznej Politechniki Warszawskiej

W Uczelni powstaje Zespół ds. Odpowiedzialności Społecznej Politechniki Warszawskiej, którego celem jest:

  • budowanie świadomości wspólnoty akademickiej PW na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju;
  • kształtowanie misji społecznej odpowiedzialności PW oraz propagowanie w programach kształcenia, badaniach naukowych oraz rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni inicjatyw na rzecz: pielęgnowania wartości akademickich, zasad etyki i odpowiedzialności; kształtowania wartości i postaw społecznych i obywatelskich; ochrony środowiska naturalnego; respektowania i ochrony praw człowieka; współpracy z otoczeniem uczelni i rozwoju społeczności lokalnej; krajowej i międzynarodowej współpracy międzyuczelnianej w zakresie społecznej odpowiedzialności uczelni;
  • czuwanie nad realizacją założeń Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, do której Politechnika Warszawska przystąpiła 17 września 2019 r.

Głównym zadaniem Zespołu jest opracowanie strategii społecznej odpowiedzialności uczelni Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie: Biuletyn PW