Rektor PW ogłasza III edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Konkurs służy popularyzacji wybitnych osiągnięć prof. Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów I, II lub III stopnia, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej
prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące zagadnień takich jak:

a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego,
które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w latach akademickich 2014/15 i 2015/16
- wysokość nagrody wynosi 5 000 zł,
b) za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2014/15 i 2015/16
- wysokość nagrody wynosi 7 500 zł,
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne
- nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 stycznia 2017 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 117)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego”

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:
tel.: 22-234-7510; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

 

Ogłoszenie Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Harmonogram Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Regulamin Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Decyzja w sprawie powołania Kapituły Konkursu o Nagordę im. Prof. Jana Czochralskiego

Załączniki_Konkurs im. Prof. Jana Czochralskiego

Zdjęcie: Biuletyn PW