Program Open Science - wsparcie dla publikowania w modelu Open Access

Pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej mogą wnioskować o wsparcie finansowe udzielane na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW.

Jest to możliwe dzięki programowi Open Science, który został uruchomiony na Politechnice Warszawskiej w ramach realizacji projektu „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza”.

Publikowanie w modelu Open Access (OA) jest coraz powszechniejszym sposobem na dzielenie się wiedzą. Jest to bezpłatny, otwarty dla wszystkich i nieograniczony dostęp do utworów naukowych udostępnianych w postaci elektronicznej. Publikowanie w modelu OA jest często wymogiem programów krajowych i europejskich finansujących badania naukowe.

Korzyści z publikowania w otwartym dostępie są odczuwalne na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim poprawia się widoczność uczelni na świecie. Udostępnienie wyników pracy w modelu OA przyspiesza proces publikacyjny, sprzyja dotarciu do treści publikacji większej grupie czytelników, a także wpływa na zwiększenie liczby cytowań.

W ramach programu Open Science w projekcie „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza” oferowane jest wsparcie finansowe na publikowanie artykułów naukowych w formule OA. Beneficjentami programu mogą być pracownicy i doktoranci Politechniki Warszawskiej, których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni. Wsparcie finansowe udzielane jest na publikowanie artykułów w czasopismach z pierwszego decyla wg bieżącego wskaźnika CiteScore bazy Scopus lub za min. 140 pkt z aktualnej listy MNiSzW. W ramach programu można uzyskać pełne lub częściowe finansowanie publikacji. Nabór zgłoszeń w programie odbywa się w sposób ciągły do momentu wyczerpania kwot przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym.

Poza programem Open Science dostępne są inne programy wspierające finansowo publikowanie w formule OA. Wykaz programów oraz warunki korzystania z nich znajdują się na stronie Biblioteki Głównej PW.
Kontakt: idub.publication@pw.edu.pl

Regulamin programu dostępny jest TUTAJ>>
Formularz aplikacyjny dostępny jest TUTAJ>>