Nagroda im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza II edycję konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych. Do wygrania 50 000 zł. 

Patronem Nagrody jest pierwszy Rektor Uniwersytetu Łódzkiego Profesor Tadeusz Kotarbiński: wybitny uczony, humanista, filozof, znakomity nauczyciel, człowiek głębokiej refleksji i szerokiego spojrzenia na historię ludzkiej myśli i jej wpływ na losy społeczeństw.

Do konkursu może zostać zgłoszona praca spełniająca łącznie następujące wymagania:

 • została opublikowana w języku polskim lub języku podstawowym dla danej dziedziny przez wydawnictwo działające na rynku krajowym;
 • została opublikowana w 2015 roku i jest to jej pierwsze wydanie;
 • jest pracą z zakresu nauk humanistycznych.

Nie można zgłosić do konkursu pracy, której autorem lub współautorem jest członek Kapituły, jej Sekretarz bądź członek rodziny lub osoba bliska tych osób

Prace do konkursu mogą zgłaszać:

 • mająca siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczelnia;
 • podstawowa jednostka organizacyjna takiej uczelni;
 • mający siedzibę główną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej instytut naukowy.

Podstawowa jednostka organizacyjna uczelni i instytut naukowy mogą zgłosić tylko jedną pracę. Zgłoszenie wymaga uzasadnienia podpisanego przez kierownika jednostki zgłaszającej.

Prace należy zgłaszać w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r. na adres: 
Biuro Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, 
ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź,

przesyłając 1 egzemplarz pracy (DOTYCZY TAKŻE PRAC OPUBLIKOWANYCH W POSTACI ELEKTRONICZNEJ) wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.

Spośród prac zgłoszonych w pierwszym etapie konkursu Kapituła nominuje do Nagrody nie więcej niż pięć, a ich autorzy zostaną zaproszeni do drugiego etapu konkursu, w którym po przeprowadzeniu rozmowy z autorem Kapituła dokona wyboru laureata.

Nagrodę przyznaje Kapituła, w skład której wchodzą:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel (Uniwersytet Łódzki) - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Grzegorz Gazda (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Ryszard Kleszcz (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Anna Legeżyńska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka (Polska Akademia Nauk)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • Ks. Prof. dr hab. Andrzej Szostek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

POBIERZ REGULAMIN NAGRODY

Źródło: UŁ