Konkurs Numerus Primus inter Pares

Towarzystwo Kultury i Historii Techniki, Członek Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza redakcje do udziału w XXXIII konkursie „Konkurs Numerus Primus inter Pares”. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 lipca br.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego w ubiegłym, 2019 roku, czasopisma technicznego: popularnonaukowego oraz specjalistycznego pod względem upowszechniania wiedzy i kultury technicznej. W konkursie redakcje same wybierają numer, który ich zdaniem najlepiej odpowiadał celowi konkursu - NUMERUS PRIMUS.

Spośród przesłanych na konkurs czasopism, jury powołane przez Radę Główną TKT pod przewodnictwem prof. dr. hab. inż. Czesława Waszkiewicza, wybierze numer „najlepszy z najlepszych”, czyli „Numerus Primus Inter Pares”.

Przedmiotem oceny jury będzie:

  • przystępność treści,
  • aktualność i atrakcyjność tematyki,
  • rozmaitość form dziennikarskich,
  • nasycenie elementami kultury technicznej,
  • poprawność językowa,
  • szata graficzna,
  • dostosowanie numeru do zakładanego kręgu czytelników (tylko dla pism branżowych - specjalistycznych).

Za każdy element można będzie otrzymać od 1 do 10 punktów. Ocenę końcową stanowi suma punktów. Za najwyżej oceniony numer redakcja czasopisma zostaje wyróżniona dyplomem honorowym „Numerus Primus Inter Pares”.

Organizatorzy proszą o nadesłanie jednego egzemplarza wybranego przez redakcję numeru pisma z 2019 roku. Termin nadsyłania czasopism na konkurs upływa z dniem 10 lipca 2020 r.

Wybrany numer należy przesłać na adres:

Sekretariat Prezesa FSNT-NOT
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
z dopiskiem: „TKiHT - KONKURS”

Więcej informacji w portalu enot.pl

Źródło: Towarzystwo  Kultury  i  Historii  Techniki