Konkurs IDUB against COVID-19

Uczelnia Badawcza to nie tylko misja rozwoju naukowego, ale także działania o wymiarze odpowiedzialności społecznej i gospodarczej, w sytuacji zagrożenia SARS-CoV-2. W ramach wspólnego działania wszystkich Centrów Badawczych POB, ogłoszony został konkurs na granty badawcze - IDUB against COVID-19.

Podstawowym celem konkursu IDUB against COVID-19 jest sfinansowanie prac nad rozwiązaniami służącymi szeroko rozumianemu przeciwdziałaniu pandemii COVID-19 i jej skutkom. Przewidziane do finansowania projekty mogą dotyczyć zarówno obszaru badań podstawowych, jak i prac badawczo-rozwojowych. Dofinansowanie mogą również otrzymać projekty czysto aplikacyjne, nastawione na przygotowanie rozwiązań przeznaczonych do szybkiego wdrożenia w obszarach dotkniętych bezpośrednimi skutkami pandemii.

Obszary tematyczne konkursu obejmują następujące zagadnienia:

  • Diagnostyka COVID-19 - metody wykrywania SARS-CoV-2 i przesiewowego wykrywania podejrzanych o zarażenie.
  • Terapia COVID-19 - metody eliminacji wirusa z organizmu (leki antywirusowe), zapobiegania zarażeniu (szczepionka), wspomagania leczenia (respiratory, bezkontaktowe systemy monitorowania i analizy oddechu, temperatury, etc.) i rehabilitacji.
  • Zapobieganie rozprzestrzenianiu COVID-19 - analiza schematów rozprzestrzeniania (AI, analiza stochastyczna, CFD etc.), środki ochrony (osobistej i zbiorowej), etc.
  • Bezpieczeństwo społeczne w warunkach pandemii.
  • Dystrybucja dóbr i usług w warunkach ograniczonej mobilności społecznej.
  • Telepraca i zdalne kształcenie w warunkach ograniczonej mobilności społecznej.
  • Inne, nieujęte wyżej, a odnoszące się do głównego celu konkursu.

Projekty mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 18 miesięcy, a kwota finansowania projektu nie powinna przekraczać 400 000 zł. Komisja konkursowa może przyznać wyższe finansowanie wyjątkowo wysoko ocenionym wnioskom. Komisja zastrzega sobie prawo negocjacji wysokości dofinansowania i pozostałych elementów projektu.

Wnioski grantowe oraz harmonogram i kosztorys według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu prosimy składać tylko w wersji elektronicznej na stronie https://wutwaw.sharepoint.com/sites/WUTgrants.

Termin składania wniosków upływa 1 czerwca 2020 r.

Wnioski grantowe ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez Kierownika Projektu IDUB. Ocena wniosków jest dwuetapowa. Pierwszy etap polega na ocenie każdego wniosku niezależnie przez dwóch członków Komisji Konkursowej powołanych do tego celu lub dwóch ekspertów zewnętrznych, a następnie uzgodnieniu oceny wspólnej przez Komisję. Wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu oceny będą prezentowane seminaryjnie przez kierowników przed Komisją Konkursową, która ustali końcową ocenę wniosku na podstawie indywidualnych ocen z etapu pierwszego oraz wyników prezentacji z etapu drugiego.

Decyzja o przyznaniu finansowania zostanie podana w ciągu miesiąca od terminu składania wniosków.

Zachęcamy wszystkie zespoły do udziału w konkursie IDUB against COVID-19.

Regulamin konkursu_IDUB against COVID-19 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 101,46 kB)

Tematyka konkursu IDUB against COVID-19 (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 21,74 kB)

Wniosek o grant badawczy w ramach konkursu IDUB against COVID-19 (wersja edytowalna). (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, 99,23 kB)

Źródło: pw.edu.pl