Informacja o terminach raportów i konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o terminach raportów i naborów do konkursów NCN, NCBR, MNiSW, MFiPR, PARP, CPPC, MJWPU, OPI PIB, ARP oraz FNP.

Narodowe Centrum Nauki (NCN)

 • raporty roczne z realizacji projektów badawczych i staży po uzyskaniu stopnia naukowego - Centrum dopuszcza możliwość złożenia raportów w terminie późniejszym: raporty końcowe nie później niż 30 dni od pierwotnej daty złożenia  wynikającej z umowy;
 • POLS - fundusze norweskie - uruchomiony konkurs, termin naboru 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszone konkursy OPUS 19 i PRELUDIUM 19 - termin naboru wniosków w obu konkursach upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • ogłoszenie konkursu M-ERA.NET 2 Call 2020 - termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals) upływa 16 czerwca 2020 r.;
 • JPICH Cultural Heritage, Identities & Perspectives - termin składania wniosków 22 września 2020 r.;

Uwaga! W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)

 • Konkurs „Rzeczy są dla ludzi” - termin konkursu: od 8 czerwca do 25 września 2020 r. do godz. 16.00;
 • GOSPOSTRATEG III - termin składania wniosków od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.;
 • VIII Konkurs na projekty bilateralne w ramach współpracy polsko-tajwańskiej- termin składania wniosków: od 12 maja do 31 lipca 2020 r.;
 • IV Konkurs CyberSecIdent - termin składania wniosków: od 15 czerwca do 30 lipca 2020 r.;
 • VII konkurs polsko-izraelski - zmiana terminu zakończenia naboru wniosków z 19 maja na 6 czerwca 2020 r.;
 • Inicjatywa EUREKA konkurs 2020 - termin składania wniosków: od 18 maja do 18 września 2020 r;
 • II etap konkursu polsko-chińskiego - termin zamknięcia naboru wniosków pełnych - 17 lipca 2020 r., godz. 16.00;
 • Szybka Ścieżka - Projekty realizowane wyłącznie w regionach słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 3 kwietnia do 18 czerwca 2020 r.;
 • Szybka ścieżka - urządzenia grzewcze - termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.;
 • Szybka ścieżka dla Mazowsza - termin zakończenia naboru przedłużono z 14 maja do 1 czerwca 2020 r.;
 • wspólne przedsięwzięcie INGA w ramach poddziałania 4.1.1. PO IR - termin zakończenia naboru 6 lipca 2020 r. - termin przedłużono do 7 sierpnia 2020 r.;
 • Szybka Ścieżka - OZE w transporcie, nowy konkurs w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR dla przedsiębiorców i konsorcjów z udziałem jednostek naukowych - termin naboru: 30 kwietnia - 10 lipca 2020 r.;
 • „Szybka Ścieżka - KORONAWIRUSY” w ramach poddziałania 1.1.1 PO IR na projekty o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów, dla przedsiębiorców oraz konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, regiony lepiej i słabiej rozwinięte - termin naboru - I runda: 6 maja - 5 czerwca, II runda: 6 czerwca - 24 lipca, III runda: 25 lipca - 31 grudnia 2020 r.;
 • eVAN - nowy nabór NCBR w ramach zamówienia przedkomercyjnego finansowany z działania 4.1.3 PO IR na opracowanie elektrycznych i wodorowych pojazdów dostawczych do 3.5t oraz technologii poprawiających ich parametry - termin naboru przedłużono z 11 czerwca do 25 czerwca 2020 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)

 • PO WER „Mistrzowie Dydaktyki” - nabór grantowy w ramach działania 4.3, nabór przedłużono do 15 czerwca 2020 r.;
 • możliwość składania raportów na elektroniczną skrzynkę podawczą Minis

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR)

 • nowy konkurs na skalowanie innowacji społecznej: „Tłumacz/Adwokat społeczny - asystent osoby z ASD” w ramach działania 4.1 PO WER. Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce - termin zakończenia naboru 31 lipca 2020 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - konkurs ogólny. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono;
 • bony na innowacje dla MŚP, etap I usługowy - Dostępność Plus. Termin zakończenia naboru 28 maja 2020 r. - terminu nie przedłużono

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC)

 • tworzenie usługi aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego. Termin zakończenia naboru przedłużono z 31 marca do 30 czerwca 2020 r.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

 • wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych - termin zakończenia naboru przedłużono z 15 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.

Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

 • rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki - alokacja dla regionów słabiej rozwiniętych - termin zakończenia naboru przedłużono z 5 maja do 30 czerwca 2020 r.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)

 • nowy konkurs na transfer technologii w ramach Sieci Otwartych Innowacji, działanie 2.2 PO IR, konkurs dla mikro oraz MŚP na rozwój technologiczny oraz na inwestycje w innowacje, obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania - nabór ciągły w rundach miesięcznych od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)

Źródło: COP PW