Informacja o naborach i wynikach konkursów

Centrum Obsługi Projektów PW przygotowało informację o naborach i wynikach konkursów 4.2 PO IR, COVID-19 oraz OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1. 

 1. Przesunięcie daty naboru do 4.2 PO IR

27 marca 2020 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdziło zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu nr 4/4.2/2020 dla Działania 4.2 PO IR.  

Krótka charakterystyka zmian:

Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie. Był 5 maja 2020 r., jest 5 czerwca 2020 r.

a) Regulamin Konkursu  na stronie tytułowej, w § 1 ust 2 oraz  § 5 ust 2

b) Ogłoszenie o konkursie 

Zmieniony Regulamin konkursu nr 4/4.2/2020 dla Działania 4.2 PO IR obowiązuje od daty jego zatwierdzenia przez Ministerstwo, czyli od 27 marca 2020 r.

Informacje na temat przesunięcia daty naboru dostępne są na stronie: www.poir.opi.org.pl/Zmiana-terminu-zakonczenia-naboru-wnioskow-5-czerwca-2020-r.-w-konkursie-nr-44.22020-dla-Dzialania-4.2-POIR..html

2. Ogłoszenie konkursu na badania COVID-19

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs umożliwiający uzyskanie środków finansowych na badania nad COVID-19. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

Konkurs skierowany jest do naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Kierownikiem we wniosku może być osoba, która kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN (OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ lub międzynarodowych konkursów dwustronnych lub wielostronnych) lub jest laureatem co najmniej jednego, innego prestiżowego konkursu krajowego lub międzynarodowego na projekty badawcze.

Badania mogą zostać zaplanowane na co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu. W konkursie można otrzymać środki finansowe na wynagrodzenie dla zespołu badawczego oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami do realizacji zaplanowanych badań.

Budżet wynosi 10 mln zł. Informacje o konkursie dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/covid-19

3. Wyniki po pierwszym etapie oceny konkursów OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 

Wyniki pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków w konkursach OPUS 18, PRELUDIUM 18, SONATA 15 i PRELUDIUM BIS 1 zostaną udostępnione w systemie OSF w połowie kwietnia 2020 r. W tym samym terminie do wnioskodawców zostaną wysłane decyzje dotyczące wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny merytorycznej. 

Informacje o wynikach po pierwszym etapie oceny dostępne są na stronie: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-03-31-wyniki-po-pierwszym-etapie-oceny

Uwaga! W związku z istniejącym w Polsce stanem epidemii i związanymi z tym ograniczeniami Narodowe Centrum Nauki zwraca się z prośbą o przesyłanie wszelkiej korespondencji wyłącznie drogą elektroniczną. Centrum nie będzie przyjmowało korespondencji związanej z projektami naukowymi, stażami, stypendiami i działaniami naukowymi w formie papierowej nadanej od dnia 3 kwietnia 2020 r. aż do odwołania. Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Źródło: COP PW