Biuletyn PW / Konkursy / Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Granty wewnętrzne wspierające złożenie wniosku w konkursie ERC

Rektor PW ogłosił konkurs na granty wewnętrzne dla pracowników Uczelni, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Granty będą finansowane ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Grant wewnętrzny może być wykorzystany na dofinansowanie działań, których celem jest przygotowanie wniosku o grant ERC, w tym:

  • wynagrodzenie kierownika i wykonawców grantu,
  • przygotowanie opinii wniosku przez eksperta, tłumaczenie i konsultację językową,
  • wyjazd do zagranicznego ośrodka w celu nawiązania współpracy lub skonsultowania wniosku.

Wysokość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 000 zł, łącznie z kosztami pośrednimi w wysokości 15% kosztów bezpośrednich.

Kierownik grantu otrzyma też dodatek w wysokości 6000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC przejdzie do drugiego etapu oceny) lub 12 000 zł (jeśli wniosek złożony do ERC otrzyma dofinansowanie).

Dodatkowy warunek

Kierownikiem grantu nie może być beneficjent konkursów na projekty badawcze w ramach IDUB, jeśli w projektach tych jako efekt zadeklarowano złożenie wniosku o grant ERC.

Składanie i ocena wniosku

Kierownik grantu składa wniosek o grant poparty przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 i 2 do decyzji. Wniosek należy przekazać w wersji papierowej do Centrum Obsługi Projektów (COP) lub w formie skanu na adres e-mail: dpm@cop.pw.edu.pl

Termin składania wniosków upływa: 7 stycznia 2021 r.

Decyzję o przyznaniu grantu podejmuje kierownik IDUB na podstawie opinii Komisji konkursowej ds. grantów ERC, która oceniać będzie nowatorstwo tematu, poziom naukowy projektu oraz dorobek wnioskodawcy.

Wnioski zostaną rozpatrzone do: 31 stycznia 2021 r.

Realizacja grantu

Warunkiem rozpoczęcia realizacji grantu jest podpisanie porozumienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji. Porozumienie należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach do COP.

Środki z grantu wewnętrznego można wydatkować od dnia zawarcia porozumienia do ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Rozliczenie grantu

Warunkiem rozliczenia grantu jest złożenie wniosku do ERC oraz dostarczenie do COP recenzji złożonego wniosku (Evaluation Summary Report – ESR) po pierwszym etapie oceny. W sytuacji, kiedy wniosek do ERC w zadeklarowanym konkursie nie zostanie złożony, przyznane środki należy zwrócić.

Podstawą rozliczenia grantu jest protokół oceny i odbioru grantu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do decyzji. Protokół oceny i odbioru należy przekazać do COP w 4 egzemplarzach w ciągu 30 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym przypada dzień zakończenia naboru we wskazanym we wniosku konkursie ERC.

Wszystkie dokumenty i wątpliwości należy kierować do COP, które przekaże je do IDUB.

Decyzja Rektora nr 331/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na granty wewnętrzne dla pracowników Politechniki Warszawskiej, wspierające złożenie wniosku w konkursie Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC)

Źródło: COP PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI