Działania na rzecz rozwoju sportu akademickiego - konkurs

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w konkursie, którego przedmiotem jest organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego. Oferty będą przyjmowane do 4 maja br.

Składane w konkursie oferty mogą uwzględniać jedno lub dwa działania realizowane w formie konkursów, akcji informacyjnych, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, zgrupowań lub imprez sportowych, albo w innych innowacyjnych formach. Warunkiem jest by nie miały one charakteru komercyjnego i dotyczyły:

  1. Promocji sportu w polskim środowisku akademickim, poprzez działania na rzecz upowszechniania systematycznych zajęć sportowych dla studentów lub doktorantów oraz organizowanie imprez sportowych promujących aktywność sportową studentów lub doktorantów, w tym promocja zdrowego stylu życia, pozytywnych zachowań społecznych, w szczególności wolontariat w sporcie akademickim, zwalczanie dopingu w sporcie, idea czystej rywalizacji (fair play).
  2. Udzielania wsparcia polskim studentom lub doktorantom w aktywnym udziale w Uniwersjadach, Akademickich Mistrzostwach Świata i innych imprezach międzynarodowej rywalizacji sportowej studentów, w tym m.in. wsparcie Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego.
  3. Wspierania międzynarodowej integracji polskich studentów lub doktorantów poprzez sport (w szczególności międzynarodowej współpracy sąsiedzkiej).
  4. Wsparcia polskich studentów lub doktorantów niepełnosprawnych, uczestniczących w rywalizacji sportowej studentów lub doktorantów.

Na realizację zadań stanowiących przedmiot konkursu przeznaczono środki w wysokości 1 500.000 zł. Minimalna wysokość dotacji wynosi 30.000 zł, maksymalnie uzyskać można kwotę 250.000 zł. Środki w ramach dotacji nie mogą być wykorzystane na cele inne niż związane z realizacją zadania publicznego.

Informacje o konkursie oraz zasady przyznawania dotacji znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 Źródło: www.nauka.gov.pl