Politechniczne bio- w nowym roku akademickim 2016/2017

Politechnika Warszawska z nowym rokiem akademickim wzmacnia swój przekaz zorientowany na wdrażanie wiedzy w aspekcie praktycznym. Biotechnologiczne kierunki i specjalności doskonale wpisują się w ten trend.

Jak podaje słownik PWN: bio- [gr. bíos ‘życie’], stanowi pierwszy człon wyrazów złożonych wskazujący na ich związek znaczeniowy z życiem. W Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2016/2017 przedrostek ten wpisuje się w kolejny kierunek i specjalność, choć studia w PW nacechowane bioinżynierskim zacięciem budzą duże zainteresowanie już od dłuższego czasu. Dzieje się tak zarówno na poziomie wykładów, jak i studenckich pasji urzeczywistnianych w kołach naukowych.

Od października do oferty studiów dołącza Biogospodarka - kierunek studiów interdyscyplinarnych pierwszego stopnia realizowany przez trzy uczelnie:  Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną. W naszej Uczelni liderem merytorycznym będzie w tym zakresie Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska przy współpracy z Wydziałami: Chemicznym, Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Inżynierii Materiałowej. Studia zostaną ukierunkowane na różne sektory przemysłu przetwórczego, biopaliwa i biogospodarkę w inżynierii środowiska. Absolwenci Biogospodarki otrzymają dyplom inżynierski wszystkich trzech uczelni, na których prowadzone są studia. 

Nowością jest także planowana specjalność na Wydziale Inżynierii Produkcji: Biomechanika Inżynierska, która rozszerzy zakres oferty studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Program specjalności opracowany zgodnie z polityką Unii Europejskiej i KIS (Krajowe Inteligentne Specjalizacje) obejmie m.in.: biofizykę, biomechanikę tkanek, biomateriały czy biotrybologię*.

Bioróżnorodność multidyscyplinarna

W latach ubiegłych Politechnika Warszawska wprowadziła takie kierunki jak: Biotechnologia (Wydział Chemiczny), Inżynieria Biomedyczna (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Mechatroniki). Kształcenie rozpoczęto również na specjalnościach: Biomechanika i Biorobotyka (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Bioinżynieria (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej), Biomateriały (Wydział Inżynierii Materiałowej). 

Wśród kół studenckich, którym bliska jest tematyka biotechnologii znajdują się m.in.:

  • Koło Naukowe Biotechnologów Herbion (Wydział Chemiczny/Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej;
  • Koło Naukowe Aparatury Biomedycznej (Wydział Mechatroniki);
  • Koło Naukowe Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej Biomedyczni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • Koło Naukowe Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (Wydział Mechatroniki);
  • Koło Naukowe Robotyki Bionik (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • Koło Naukowe Biometrii i Komunikacji Człowiek-Komputer Akson (Wydział Elektryczny);
  • Koło Projektowania Ultradźwiękowej Aparatury Medycznej Bio-Son (Wydział Mechatroniki);
  • Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej Biomech (Wydział Inżynierii Produkcji);
  • Koło Naukowe Biometrii (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
  • Koło Naukowe Pomiarów Biofizycznych BioS (Wydział Fizyki).

W multimedialnym salonie popularno-naukowym BayLab, nad którym Politechnika Warszawska sprawuje patronat, studenci z koła naukowego Flogiston (Wydział Chemiczny) przybliżali zagadnienia związane z funkcjonowaniem witamin w organizmie człowieka i przygotowywali warsztaty z ochrony roślin.

Warto także zaznaczyć, że w 2016 roku Laboratorium Inżynierii Biomedycznej z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prowadzone przez prof. Tomasza Ciacha wywiad >> otrzymało nagrodę Luminatus, która rok wcześniej przypadła zespołowi prof. Wojciecha Święszkowskiego z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW za projekt Bio-Implant wywiad>> .

Podobne materiały:

Nowa komorowa protezka strzemiączka
Sztuczna krew w obiegu PW
Procenty B-droida w czosnku południowym
Czy sztuczny mózg odpowie na najważniejsze pytania?
ECO-Mobilność, innowacyjne środki transportu
Dr inż. Krzysztof Fiok o dźwigniowych wózkach inwalidzkich z Wydziału Transportu PW

*dziedzina tribologii zajmująca się opisem tarcia oraz zużycia i smarowania w węzłach tarcia występujących w organizmach żywych (źr. Wikipedia).

Tekst i zdjęcia: Biuletyn PW