Pierwsze w Polsce studia z zarządzania flotą samochodową na Wydziale Transportu PW

Podyplomowe studia „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” zostały utworzone we współpracy z ekspertami z Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Po ponad półtora roku pracy oraz w niecały rok po podpisaniu przez PZWLP i SKFS listu intencyjnego z Uczelnią, 14 października 2017 r. na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej ruszyły pierwsze w Polsce, pełnowymiarowe studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”. Studia zostały utworzone z inicjatywy Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, a ich program został opracowany przez ekspertów obydwu organizacji, we współpracy z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Pierwsze tego typu studia, są odpowiedzią na dynamiczny rozwój branży flotowej w Polsce, a w konsekwencji rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania pojazdami flotowymi.

Pierwsza edycja nowych studiów dla słuchaczy rozpoczęła się od uroczystej inauguracji, w trakcie której przemówienia wygłosili prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. W ramach uroczystości wygłoszony został również wykład inauguracyjny, który poprowadzili Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP i Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce oraz Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu SKFS. W inauguracji studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, poza przedstawicielami władz Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, wzięli udział także wykładowcy nowych studiów, jak również reprezentanci branżowych mediów flotowych.

Dziekan Wydziału Transportu PW - prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna/fot. Wydział Transportu

Studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” zostały uruchomione po ponad półtorarocznej pracy zespołu ekspertów PZWLP i SKFS wraz z kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz w niecały rok po podpisaniu przez obydwie organizacje listu intencyjnego z uczelnią w sprawie ich utworzenia. Kierownikiem studiów jest profesor Politechniki Warszawskiej dr hab. inż. Mariusz Wasiak.

Uruchomienie pierwszych w Polsce studiów podyplomowych, w całości poświęconych zarządzaniu i finansowaniu samochodów służbowych, to przełomowe wydarzenie w historii całej branży flotowej w naszym kraju - mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Polska. - Pomimo, że projekt ten, bezprecedensowy w polskiej branży flotowej i z pewnością bardzo ambitny, wydawał się początkowo bardzo trudny do zrealizowania, dzięki determinacji całego zespołu roboczego opracowującego program i założenia studiów, nowe studia udało nam się uruchomić już po kilkunastu miesiącach prac. Studia tego typu były bardzo potrzebne i są odpowiedzią na dynamiczny rozwój całej branży flotowej w kraju. Obecnie w Polsce ponad 2/3 nowych samochodów kupują właśnie firmy, a jeszcze 10 lat temu przedsiębiorcy nabywali nieco ponad 40% wszystkich nowych aut. Bardzo dynamicznie rozwijają się przede wszystkim najpopularniejsze formy finansowania i użytkowania samochodów służbowych, czyli wynajem długoterminowy, który rośnie już obecnie w tempie blisko 14% rocznie oraz wynajem krótko- i średnioterminowy, który rozwija się w tempie jeszcze szybszym, bo ponad 20% w skali roku. Tak dynamiczny rozwój rynku flotowego automatycznie wpływa na rosnący na rynku pracy popyt na wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie zarządzania oraz finansowania aut służbowych. Tymczasem, do tej pory w Polsce nie istniało kształcenie kadr w tym zakresie na żadnym poziomie szkolnictwa, zarówno wyższego, jak i średniego. Na rynku funkcjonowała jedynie oferta mniej lub bardziej rozbudowanych szkoleń, czy kursów. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że mogliśmy przyczynić się do powstania tych studiów. Jednym z głównych celów działalności Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów od początku istnienia organizacji jest bowiem szeroko pojęta edukacja na temat branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce.

Sławomir Wontrucki - Prezes PZWLP/fot. Wydział Transportu

Kształcenie w ramach studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest prowadzone przez dwa semestry i obejmuje łącznie 187 godzin zajęć. Aż 61 godzin nauczania stanowią praktyczne ćwiczenia, zajęcia projektowe oraz laboratoria, podczas których słuchacze mają m.in. okazję pracować na używanych w działach flotowych w przedsiębiorstwach, czy firmach CFM i Rent a Car, narzędziach informatycznych i telematycznych do zarządzania flotami. Program studiów został opracowany przez będących doświadczonymi praktykami branży flotowej ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Przy jego tworzeniu szczególny nacisk kładziono na praktyczny wymiar studiów oraz przekazanie słuchaczom wiedzy, która będzie bardzo użyteczna i jest faktycznie pożądana na flotowym rynku pracy. Z tego względu ponad połowę spośród 26 wykładowców studiów stanowią czynni zawodowo eksperci PZWLP, SKFS i firm dostarczających usługi informatyczne oraz telematyczne dla flot. Pozostałą część wykładowców studiów stanowi kadra naukowa Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Na dwusemestralny program studiów składa się 19 przedmiotów m.in. z zakresu podstaw zarządzania flotą, zarządzania w biznesie, podstaw konstrukcji i eksploatacji pojazdów, polityki flotowej, elementów HR, pozyskania, finansowania i budżetowania floty, podstaw prawnych w eksploatacji pojazdów oraz w obrocie gospodarczym, negocjacji i zarządzania relacjami, systemów IT i telematyki w zarządzaniu flotą, analizy TCO i cyklu życia pojazdów, a także ubezpieczeń.  

Priorytetem Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych jest upowszechnianie wiedzy i edukacja na temat zarządzania i finansowania flot samochodów służbowych - mówi Natasza Jarońska-Ignatiuk, Prezes Zarządu SKFS, Kierownik ds. Floty i Administracji w firmie Dr Irena Eris SA. - Jesteśmy przekonani, że program nowych studiów stanowi unikalną na rynku ofertę i będzie gwarantował absolwentom zdobycie bardzo specjalistycznej wiedzy, bezpośrednio od czynnych zawodowo w branży flotowej ekspertów. Branża flotowa w Polsce, a w szczególności środowisko menadżerów floty, już od kilku lat dostrzegało potrzebę stworzenia w naszym kraju kształcenia przyszłych kadr naszego zawodu. Do tej pory zdobycie informacji z zakresu zarządzania flotą wymagało tytanicznej pracy, wielu godzin spędzonych na rozmaitych szkoleniach czy na poszukiwaniu potrzebnych wiadomości we własnym zakresie.

Naukę na nowych studiach podjęły 32 osoby, wśród których znajdują się zarówno studenci kontynuujący edukację po ukończeniu studiów pierwszego lub drugiego stopnia, jak i osoby już funkcjonujące w branży motoryzacyjnej, czy flotowej. Program studiów został zaprojektowany bowiem w taki sposób, żeby naukę na studiach mogły podjąć nie tylko osoby młode, dopiero planujące wkroczyć na flotowy rynek pracy, ale i funkcjonujący już w branży specjaliści, których celem jest podniesienie własnych kwalifikacji zawodowych i zwiększenie wiedzy. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia nauki na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” jest posiadanie przez kandydata ukończonych min. studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich). Ukończenie tych studiów wiążę się z koniecznością nie tylko uzyskania pozytywnych wyników zaliczeń lub egzaminów z każdego z wykładanych przedmiotów, ale i przygotowaniem pracy końcowej. Absolwenci studiów zdobędą unikalną na polskim rynku pracy, specjalistyczną wiedzę na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm. Osoby kończące studia podyplomowe „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, najlepszej i największej wyższej uczelni technicznej w kraju. Warto zaznaczyć, że sam Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej zajął w maju bieżącego roku pierwsze miejsce w Polsce w Rankingu Studiów Inżynierskich Perspektywy 2017, wśród jednostek kształcących na kierunku „Transport”. Natomiast w kompleksowej ocenie jakości działalności naukowej jednostek naukowych 2017 Wydział Transportu uzyskał Kategorię A.

Przedstawiciele Wydziału Transportu PW, PZWLP i SKFS/fot. Wydział Transportu

Celem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej jest nie tylko zapewnienie najwyższego możliwego poziomu kształcenia przyszłych kadr szeroko pojętej branży transportowej w Polsce, ale również dynamiczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do powstających na rynku pracy zjawisk i potrzeb - mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. - Uruchomione przez nas nowe studia podyplomowe są doskonałym przykładem współpracy Wydziału Transportu z biznesem w zakresie tworzenia oferty edukacyjnej, dopasowanej do faktycznych potrzeb rynku pracy i pracodawców naszych przyszłych absolwentów. Program studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” stanowi ewenement, nie tylko w skali naszego Wydziału, czy całej Politechniki Warszawskiej, ale myślę, że jest unikalny nawet w skali całego kraju. Stanowi bowiem rzadko spotykane połączenie praktycznej wiedzy osób na co dzień funkcjonujących w branży flotowej, z doświadczeniem naukowym kadry akademickiej. Należy przy tym podkreślić, że przedmioty praktyczne, prowadzone przez ekspertów i praktyków branży, stanowią bardzo duży, należący do rzadkości, udział w całości programu studiów. Wierzymy, że właśnie taka konstrukcja tych studiów będzie stanowiła ich największy atut, zarówno dla ich uczestników, jak i pracodawców.

Dla słuchaczy studiów „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” w drugim semestrze studiów uruchomiony zostanie program kilkumiesięcznych, płatnych praktyk zawodowych w firmach wynajmu długoterminowego (CFM) i Rent a Car, należących do PZWLP. Program praktyk pozwoli uczestnikom nowych studiów na ugruntowanie i poszerzenie zdobytej podczas zajęć na uczelni wiedzy w realnych warunkach zarządzania flotami. Praktyki zostaną skierowane do osób młodych, a więc słuchaczy, którzy nie wykonują pracy zawodowej w branży flotowej i dopiero planują rozpocząć swoją karierę na tym rynku. Ponadto, kandydaci na studia spełniający wyznaczone przez Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej oraz partnerów dofinansowujących udział w studiach kryteria, otrzymali 50% dofinansowanie opłaty za studia, ufundowane przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów oraz partnerów biznesowych studiów, a więc firmy: Softra, VirtualCARMEN Software oraz Keratronik.

Patronat medialny nad studiami podyplomowymi „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością” na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej oferuje branżowy magazyn flotowy „Fleet”.  

W skład Rady Programowej studiów, odpowiedzialnej m.in. za rozwój programu kształcenia na studiach „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, wchodzą: dr hab. inż. Mariusz Wasiak, prof. PW, Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie flotą samochodową i mobilnością”, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Krajowych Ram Kwalifikacji; Prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej; dr hab. inż. Dariusz Pyza, prof. PW, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Transportu PW; dr hab. inż. Ewa Kardas – Cinal, Pełnomocnik Dziekana Wydziału Transportu PW ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia; dr hab. Jolanta Żak, prof. PW, Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki Wydziału Transportu PW; Daniel Trzaskowski, Członek Zarządu PZWLP, Dyrektor Zarządzający Volkswagen Leasing GmbH Oddział w Polsce; Krzysztof Koszewski, Członek Zarządu SKFS; Paweł Piórkowski, Członek Zarządu PZWLP, Prezes Zarządu Hertz (Motorent Sp. z o.o.) oraz Ryszard Windyga, Członek SKFS.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm, specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 80% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car. Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP dysponują obecnie w Polsce łączną flotą ponad 141,6 tys. pojazdów w wynajmie długoterminowym oraz ponad 14,5 tys. samochodów w wynajmie krótko- i średnioterminowym (dane nie uwzględniają floty firmy Avis Budget / Jupol - Car Sp. z o.o.). Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w Polsce łącznie ok. 3 tysięcy pracowników i w I półroczu 2017 r. zakupiły 58,3 tys. nowych aut osobowych, generując dzięki temu ponad 1/3 (34,8%) całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w kraju. PZWLP jest członkiem zbiorowym (o specjalnym statusie) Związku Polskiego Leasingu oraz Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Organizacja została założona w 2005 r. Więcej informacji: www.pzwlp.pl

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. W chwili obecnej do stowarzyszenia należy 180 fleet managerów, a liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga ponad 70 tys. Więcej informacji: www.skfs.pl

Źródło i zdjęcia: Wydział Transportu PW