Kreatywny Semestr Projektowy rozpoczyna zajęcia

26 marca 2015 r. rozpoczęły się w Politechnice Warszawskiej zajęcia z nowego przedmiotu – Kreatywnego Semestru Projektowego (KSP) zaaranżowane w ramach projektu realizowanego przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX). 

Przedmiot prowadzony będzie z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning, czyli nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu) oraz DT (Design Thinking).

W metodyce PBL studenci pracują w 4-8 osobowych zespołach i uczą się rozwiązując rzeczywisty problem. Nad każdym zespołem czuwa opiekun - tzw. facylitator, który prowadzi studentów przez proces rozwiązywania zadania.

Pilotaż prowadzony jest w oparciu o doświadczenia światowe (zespół INFOX odbył ostatnio wizytę studyjną w Uniwersytecie w Aalborgu w Danii), a także krajową realizację (Politechnika Łódzka). Obydwie instytucje wdrażają metodykę PBL od ponad 20 lat.

Projekt prowadzony przez zespół INFOX stanowi całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach. Zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej opracował założenia programowe oraz cele, do których zaliczono:

  • opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie, na wybranych wydziałach, innowacyjnych form kształcenia,
  • merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami.

Docelowo projekty i problemy będą realizowane przez studentów na zlecenie Urzędu Miasta Warszawy, warszawskich urzędów dzielnicowych, a także przedsiębiorców. W celu wypracowania podstaw współpracy z Urzędem Miasta Zespół spotkał się już z Wiceprezydentem Warszawy Michałem Olszewskim.

Rekrutacja na zajęcia KSP odbyła się na przełomie lutego i marca 2015 r. W bieżącym roku akademickim zajęcia rozpocznie 30 studentów.

W semestrze letnim 2015 r. rozpoczyna się pilotaż projektu na Politechnice Warszawskiej, a wnioski i doświadczenia z pierwszych zajęć będą wykorzystane w kolejnych latach.

Podobny artykuł:
Kreatywny Semestr Projektowy