Kreatywna Fizyka i Technika w Politechnice Warszawskiej

Ponad 150 uczniów z Warszawy i okolic wzięło udział w tegorocznym projekcie „Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski”. Jego głównym celem jest popularyzacja nauki i podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów.

Projekt jest realizowany przez Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej w ramach dofinansowania uzyskanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. „Kreatywna Fizyka i Technika - program tworzenia przyszłych kadr Odpowiedzialnego Rozwoju Polski” ma na celu popularyzację nauki i podniesienie kompetencji oraz umiejętności uczniów w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji uczelni. Polega ona na kształtowaniu i kreowaniu wzajemnych relacji z otoczeniem poprzez angażowanie się uczelni w procesy rozwoju społecznego i wpisuje się w odpowiedzialność szkół wyższych za społeczny i ekonomiczny rozwój kraju i społeczeństwa.

W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w 16 godzinach wykładów:

 • "Kosmonautyka XXI wieku"             
 • "Energetyka XXI wieku"                 
 • "Robotyka XXI wieku"                      
 • "Lotnictwo XXI wieku"   

oraz 26 godzinach praktycznych zajęć laboratoryjnych:

 • Laboratorium termodynamiki
 • Laboratorium energetyki i promieniowania jądrowego
 • Laboratorium chłodnictwa
 • Laboratorium lotnictwa
 • Laboratorium aerodynamiki
 • Laboratorium robotyki
 • Laboratorium mechaniki
 • Laboratorium modelowania 3D.

Zajęcia prowadzone były zarówno w szkołach, jak i salach laboratoryjnych wydziału, przy udziale 25 nauczycieli akademickich, pracowników technicznych i doktorantów Wydziału MEiL Politechniki Warszawskiej.

Zajęcia przyczynią się do:

 • rozbudzania ciekawości poznawczej uczniów;
 • stymulowania intelektualnego, aksjologicznego i społecznego rozwoju młodego pokolenia;
  inspirowania uczniów do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji;
 • propagowania kultury innowacyjności;
 • zapoznania ze środowiskiem akademickim i uczelnią jako miejscem naukowego oglądu rzeczywistości;
 • integracji lokalnej społeczności wokół ośrodków akademickich przez stworzenie warunków do prowadzenia zorganizowanych, pozaszkolnych zajęć edukacyjnych, badawczych lub popularyzatorskich przez jednostki naukowe lub podmioty działające na rzecz nauki, które dotychczas nie prowadziły tego typu działalności, a także do wsparcia działalności i podwyższenia jakości już prowadzonych zajęć.

Tegoroczna edycja projektu została zakończona, ale będzie on kontynuowany od nowego roku szkolnego 2019/2020. Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa w zajęciach w Politechnice Warszawskiej. 

Pomysłodawcą i koordynatorem projektu ze strony Wydziału MEiL PW jest mgr inż. Paulina Chrobocińska, paulina.chrobocinska@pw.edu.pl.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej: meil.pw.edu.pl//MEiL/Projekty/UMO

Źródło i plakat: Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW