Informacja dla nauczycieli akademickich PW - kształcenie zdalne

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej dotycząca możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzi wspomagających kształcenie na odległość. 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Warszawskiej nr 16/2020 z dnia 11.03.2020  r. w dniach 12 marca-14 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia dydaktyczne na wszystkich kierunkachstudiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne), w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych (z wyłączeniem zajęć prowadzonych zdalnie).

Do 20 marca br. kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących działalność dydaktyczną ogłoszą listę wykładów i zajęć, które od 23 marca br. będą prowadzone zdalnie.

Każdy nauczyciel akademicki jest zobligowany do 20 marca br. do przekazania studentom informacji, w jakiej formie będą prowadzone zajęcia i zaliczenia.

Centrum Informatyzacji PW oraz Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW wspierają nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej w prowadzeniu zajęć online. Zespół przygotował szczegółową informację, w której omówiono możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzia wspomagające kształcenie na odległość. 

Szczegółowa informacja, która będzie na bieżąco aktualizowana, dostępna jest pod adresem internetowym: https://www.ci.pw.edu.pl/Aktualnosci/Mozliwosci-w-zakresie-realizacji-zajec-zdalnych.

Powiązany materiał:
Komunikat Rektora PW w związku z koronawirusem SARS-CoV-2

Zdjęcie: Biuletyn PW