Nauka z pasją płockich studentów

3 grudnia 2015 roku w Studenckim Centrum Kół Naukowych PW Filii w Płocku odbyło się już po raz trzeci seminarium „Nauka z pasją”. Wielu gości, którzy przybyli do Studenckiego Centrum Nauki spoza Politechniki Warszawskiej, okazało się być jej absolwentami.

Na zaproszenie Koła Naukowego Inżynierii Środowiska wykład inauguracyjny wygłosili przedstawiciele PKN ORLEN S.A.: dr inż. Arkadiusz Kamiński - Dyrektor Biura Ochrony Środowiska i mgr inż. Paweł Koziczyński – specjalista w Biurze Ochrony Środowiska.  Dr inż. Arkadiusz Kamiński zaprezentował: Zintegrowane podejście do zagadnień ochrony środowiska w kompleksie przemysłowym – rola inżynierów, nie tylko środowiskowych. Wystąpienie skoncentrowane było na pokazaniu znaczącej roli inżynierów, nie tylko tych zajmujących się inżynierią środowiska, w kompleksowym podejściu do zagadnień ochrony środowiska w kompleksie rafineryjno-petrochemicznym. Współczesny inżynier to zarówno innowacyjny naukowiec jak i sprawny menedżer. Pokazano także, na przykładzie kalkulacji emisji CO2, praktyczne zastosowanie nauk ścisłych w monitoringu powietrza. Wykazano także, iż zgodnie z zasadą zachowania masy i energii praktycznie niemożliwe są działania w obrębie danego komponentu środowiska bez konsekwencji dla innego lub dla wielkości i jakości produkcji. Dla zobrazowania tego zagadnienia posłużono się modelem maszyny termodynamicznej. Następnie uczestnicy sympozjum zapoznali się z funkcjonowaniem Zakładu Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku pod kątem wpływu na środowisko, głównie w zakresie emisji do powietrza. Prezentacji dokonał Paweł Koziczyński (absolwent Politechniki Warszawskiej) - specjalista w Biurze Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A. Zaprezentowany materiał stanowił kontynuację artykułu opublikowanego w materiałach konferencyjnych XXXV Sympozjum AQUA 2015: Arkadiusz Kamiński, Paweł Koziczyński: Oczyszczanie gazów odlotowych z obiektów energetycznego spalania na przykładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. Przedstawiono obowiązujące i przyszłe standardy emisyjne wraz z ilościowym ujęciem emisji podstawowych substancji do powietrza w latach 2010 - 2014. Scharakteryzowano trwającą inwestycję, polegającą na wyposażaniu Elektrociepłowni w instalację katalitycznego odazotowania, odpylania i mokrego odsiarczania spalin. Wskazano także konsekwencje, zalety i wady wybranych rozwiązań technologicznych. Na koniec przedstawiono kilka ciekawostek porównawczych związanych z parametrami energetycznymi Elektrociepłowni.

Fotogaleria seminarium „Nauka z pasją”

Przedstawiciele PKN ORLEN S.A. w  interesujący sposób zaprezentowali możliwości i wyzwania jakie współczesny świat stawia przed inżynierem. Wystąpienie dr. Arkadiusza Kamińskiego było bardzo cenne również ze względu na fakt, że słuchacze mogli osobiście poznać absolwenta Politechniki Warszawskiej, który otrzymał w 2014 roku wyróżnienie w kategorii nauka w 21. finale plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera organizowanego przez Przegląd Techniczny. Osobowość i doświadczenie zawodowe dr. A.Kamińskiego okazały się magnesem przyciągającym uwagę słuchaczy, nie tylko ze środowiska studenckiego. Dr Arkadiusz Kamiński pracuje w PKN ORLEN od maja 2008 r., a funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska pełni od września 2009 r. Odpowiada m.in. za koordynację i prawidłowe funkcjonowanie w obszarze ochrony środowiska Zakładu Produkcyjnego w Płocku oraz za opracowanie spójnych ze strategią firmy kluczowych zasad ochrony środowiska w Spółkach Grupy Kapitałowej. Jest doktorem nauk technicznych Politechniki Warszawskiej, absolwentem studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej, na kierunkach zarządzanie finansami i marketing oraz zarządzanie projektami, a także na Politechnice Krakowskiej na kierunku audyt energetyczny. Odpowiadał także za realizację zadań dotyczących doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw dla wojskowych baz lotniczych oraz podczas projektowania m.in. rozbudowy bazy Petrolotu i lotniska im. Lecha Wałęsy. Jest członkiem Kapituły Programu Responsible Care, Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Rady Nadzorczej ORLEN EKO Sp. z o.o., prezesem Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Studenci Politechniki Warszawskiej mają kontakt z dr. A.Kamińskim między innymi w ramach działalności Koła Naukowego Inżynierii Środowiska, z którym współpracuje od lat studenckich. Jest on autorem wielu referatów opublikowanych w materiałach Sympozjum AQUA organizowanego przez studentów.

Po wystąpieniach przedstawicieli PKN ORLEN S.A. głos zabrał Zbigniew Bor Prezes Zarządu TECHNIK Polska Sp. z o.o., który zaprezentował: Zintegrowane projektowanie w przemyśle rafineryjnym na podstawie oprogramowania firmy INTERGRAPH. Współautorem prezentacji był Artur Rusinowicz z firmy Intergraph. Prezes Zbigniew Bor podobnie jak przedmówcy jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Firma TECHNIK Polska Sp. z o.o. oferuje projekty techniczne dla przemysłu rafineryjnego, petrochemicznego i energetycznego. Zajmuje się projektowaniem kolumn, wymienników ciepła, reaktorów, zbiorników poziomych i pionowych oraz innych urządzeń zgodnie z przepisami wynikającymi z Europejskich Norm Zharmonizowanych, jak również amerykańskich przepisów ASME. Istnieje także możliwość projektowania według norm niemieckich lub innych wymagań klienta. TECHNIK Polska Sp. z o.o. oferuje swoją pomoc przy tworzeniu załączników technicznych do zapytań ofertowych, koncepcji programowo-przestrzennych; wykonuje analizy techniczne. Godny podkreślenia jest fakt, że firma nie ogranicza się wyłącznie do zagadnień mechanicznych, wykonuje kompleksowe projekty całych instalacji z wykorzystaniem wszystkich branż.

W drugiej części Seminarium „Nauka z pasją” miały miejsce prezentacje kół naukowych działających w ramach Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Studenci zaprezentowali:

  • Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTORPlanowane utworzenie skwerku studenckiego Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku
  • Koło Naukowe SONDASuper Opcja Na Działalność Akademicką – działalność KN SONDA w minionym roku akademickim
  • Koło Naukowe Fotografii i Filmu CAMERADziałalność wczoraj i dziś koła naukowego Fotografii i Filmu
  • Płockie Naukowe Koło ChemikówNauka Chemii z Pasją
  • Koło Naukowe Inżynierii Środowiska35-lecie Sympozjum AQUA
  • Studenckie Forum BCCStudenckie Forum - ku lepszej przyszłości.
  • Koło Naukowe Mechaników ROTOR: Przykłady zastosowania dronów

Po blisko 2,5 godz. sesji w Auli PW uczestnicy seminarium przenieśli się do siedziby Studenckiego Centrum Nauki, gdzie można było w luźnych rozmowach podczas poczęstunku wymieniać opinie, spostrzeżenia, poznawać uczestników seminarium i snuć studenckie plany. 

Organizacja Seminarium Studenckiego Centrum Nauki Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku odbyła się dzięki wsparciu finansowemu PKN ORLEN S.A.

Źródło: PW Filia w Płocku