Biuletyn PW / Senat / Zarządzenia Rektora 2016

Zarządzenia Rektora 2016

Publikacja obejmuje zarządzenia Rektora Politechniki Warszawskiej przedstawiane na posiedzeniach Senatu Uczelni w roku 2016.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 58/2016 z dnia 21.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Samodzielnego Stanowiska ds. Współpracy z Partnerem Niepublicznym

Zarządzenie Rektora nr 57/2016 z dnia 15.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 43/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 56/2016 z dnia 15.12.2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Ośrodka Certyfikacji Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 55/2016 z dnia 13.12.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Dziale Socjalnym Przedszkola PW

Zarządzenie Rektora nr 54/2016 z dnia 07.12.2016 r.
w sprawie Regulaminu Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 19 października 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 53/2016 z dnia 17.10.2016 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania Archiwum Szkoły i archiwum akt studenckich Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 52/2016 z dnia 17.10.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 7/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie ubioru służbowego niektórych pracowników Straży Akademickiej oraz identyfikatorów i odznak

Zarządzenie Rektora nr 51/2016 z dnia 11.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Księgi Marki oraz Księgi Identyfikacji Wizualnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 50/2016 z dnia 29.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 20/2016 Rektora PW w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach kandydatów na studia oraz studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie rekrutacji i toku studiów

Zarządzenie Rektora nr 49/2016 z dnia 29.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - zniesienie stanowiska Głównego Specjalisty - Pełnomocnika Rektora ds. Informatyzacji

Zarządzenie Rektora nr 48/2016 z dnia 21.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 47/2016 z dnia 19.09.2016 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów decyzji administracyjnych wydawanych w procesie rekrutacji w indywidualnych sprawach kandydatów cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia

Zarządzenie Rektora nr 46/2016 z dnia 16.09.2016 r.
w sprawie dokumentacji procesu kształcenia na studiach prowadzonych wspólnie przez Politechnikę Warszawską i uczelnie partnerskie oraz dokumentacji procesu kształcenia studentów cudzoziemców studiujących w języku angielskim

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 21 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 45/2016 z dnia 09.09.2016 r.
w sprawie przyznawania środków finansowych organizacjom studenckim ze środków na promocję Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 44/2016 z dnia 08.09.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu tworzenia i znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i dokumentacji studiów podyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 43/2016 z dnia 08.09.2016 r.
w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych

Zarządzenie Rektora nr 41/2016 z dnia 30.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 37/2016 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 40/2016 z dnia 29.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 36/2016 w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 39/2016 z dnia 25.08.2016 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2016/2017

Zarządzenie Rektora nr 37/2016 z dnia 05.08.2016 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 36/2016 z dnia 05.08.2016 r.
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 35/2016 z dnia 02.08.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 1/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 34/2016 z dnia 19.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Zarządzenie Rektora nr 33/2016 z dnia 07.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 50/2012 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie zasad i trybu tworzenia, znoszenia oraz prowadzenia, finansowania i dokumentacji kursów dokształcających w Politechnice Warszawskiej 

Zarządzenie Rektora nr 32/2016 z dnia 04.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 42/2015 Rektora PW w sprawie utworzenia Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii

Zarządzenie Rektora nr 31/2016 z dnia 01.07.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie Laboratorium Centralnego CEZAMAT

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 22 czerwca 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 30/2016 z dnia 21.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 41/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, kandydatów na studia i studia doktoranckie oraz studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 29/2016 z dnia 15.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 40/2011 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia "Karty przedmiotu" i "Katalogu przedmiotów PW" w związku z wdrożeniem Krajowych Ram Kwalifikacji w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 28/2016 z dnia 13.06.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 24/2016 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 27/2016 z dnia 30.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 18/212 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Systemu kontroli zarządczej w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 26/2016 z dnia 20.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 25/2016 z dnia 16.05.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 18 maja 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 24/2016 z dnia 10.05.2016 r.
w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania w systemie USOS-APD w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 23/2016 z dnia 21.04.2016 r.
zmieniające zarządzenia nr 11/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kwaterowania

Zarządzenie Rektora nr 22/2016 z dnia 20.04.2016 r.
w sprawie korzystania z pomocy publicznej de minimis oraz zasad udzielania pomocy publicznej de minimis przez Politechnikę Warszawską

Zarządzenie Rektora nr 21/2016 z dnia 19.04.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 33/2010 Rektora PW w sprawie określenia głównych użytkowników obiektów Politechniki Warszawskiej, ich praw i obowiązków w zakresie eksploatacji oraz zasad rozliczania kosztów i dochodów

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 20/2016 z dnia 18.04.2016 r.
w sprawie wprowadzenia wzorów niektórych decyzji administracyjnych wydawanych w indywidualnych sprawach kandydatów na studia oraz studentów Politechniki Warszawskiej w zakresie rekrutacji i toku studiów

Zarządzenie Rektora nr 19/2016 z dnia 15.04.2016 r.
w sprawie wprowadzenia równoważnego systemu czasu pracy w Szkole Biznesu PW

Zarządzenie Rektora nr 18/2016 z dnia 06.04.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 34/2008 Rektora PW w sprawie trybu wnoszenia opłat należnych Politechnice Warszawskiej z tytułu kształcenia cudzoziemców na zasadach odpłatności oraz zasad rozliczania w Uczelni przychodów z tego tytułu

Zarządzenie Rektora nr 17/2016 z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie zasad składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z użyciem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych

Zarządzenie Rektora nr 16/2016 z dnia 30.03.2016 r.
w sprawie utraty mocy zarządzenia nr 34/2009 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zarządzania Jakością w Administracji PW

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 23 marca 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 15/2016 z dnia 16.03.2016 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji dotyczącej substancji kontrolowanych i fluorowanych gazów cieplarnianych wykorzystywanych w urzadzeniach i w systemach ochrony przeciwpożarowej

Zarządzenie Rektora nr 14/2016 z dnia 10.03.2016 r.
w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie Rektora nr 13/2016 z dnia 07.03.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 31/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie uruchomienia i realizowania Systemu oceny pracowników w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 12/2016 z dnia 07.03.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 21/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie harmonogramu roku akademickiego 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 11/2016 z dnia 26.02.2016 r.
w sprawie prowadzenia dokumentacji z zakresu ewidencji czasu pracy pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 10/2016 z dnia 26.02.2016 r.
w sprawie zasad uczestnictwa Politechniki Warszawskiej w mediach społecznościowych

Zarządzenie Rektora nr 9/2016 z dnia 26.02.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 12/2014 Rektora Politechniki Warszawskiej w sprawie jednostek organizacyjnych administracji centralnej Politechniki Warszawskiej - utworzenie w Biurze ds. Promocji i Informacji Sekcji ds. Administracji i Imprez Cyklicznych oraz Sekcji ds. Marki i Materiałów Promocyjnych

Zarządzenie Rektora nr 8/2016 z dnia 22.02.2016 r.
w sprawie zasad korzystania w Politechnice Warszawskiej z Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 24 lutego 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 7/2016 z dnia 17.02.2016 r.
w sprawie ewidencji i zasad rozliczania podatku od towarów i usług

Zarządzenie Rektora nr 6/2016 z dnia 16.02.2016 r.
w sprawie ochrony informacji niejawnych w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 5/2016 z dnia 12.02.2016 r.
w sprawie dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 4/2016 z dnia 10.02.2016 r.
w sprawie likwidacji Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 3/2015 z dnia 20.01.2016 r.
zmieniające zarządzenie nr 37/2015 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalenia wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej na rok akademicki 2015/2016

Zarządzenie Rektora nr 2/2016 z dnia 16.01.2016 r.
w sprawie informacji przetwarzanych w Politechnice Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

 

Posiedzenie Senatu z 20 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Rektora nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r.
w sprawie audytu wewnętrznego w Politechnice Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 59/2015 z dnia 23.12.2015 r.
w sprawie struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej

Zarządzenie Rektora nr 58/2015 z dnia 16.12.2015 r.
zmieniające zarządzenie nr 15/2013 Rektora PW w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Warszawskiej

Informacje na temat prac Senatu dostępne są również na stronie http://lex-baw.ca.pw.edu.pl/baw/#

Zarządzenia Rektora 2015
Zarządzenia Rektora 2013 i 2014

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW