Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / PO WER dla uczelni wyższych

PO WER dla uczelni wyższych

W dniu 8 stycznia 2014 r., rząd zatwierdził projekty krajowych programów operacyjnych. Jednym z programów na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Program ten koncentruje się na poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych oraz na zagadnieniach, dla których większą efektywność zapewni ich realizacja z poziomu krajowego, takich jak: innowacje społeczne, szkolnictwo wyższe, wsparcie osób młodych. Z pomocą środków z programu (alokacja ponad 4,4 mld euro) realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie.

Dofinansowania uczelni wyższych w ramach PO WER 2014 – 2020 będzie możliwe w ramach:

1) Osi III - Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
2) Osi IV - Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

AD.1  W obszarze szkolnictwa wyższego w ramach osi III fundusze przeznaczone zostaną między innymi na następujące typy operacji:

  • zapewnienie kształcenia na poziomie wyższym odpowiadającego potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa (np. kierunki zamawiane, programy kształcenia opracowane wspólnie przez uczelnie i pracodawców, staże dla studentów i doktorantów);
  • podniesienie jakości studiów doktoranckich i zapewnienie ich uczestnikom właściwych warunków rozwoju (np. zamawiane kierunki doktoranckie, lepsze programy studiów doktoranckich);
  • zwiększenie otwartości i mobilności międzynarodowej w szkolnictwie wyższym(np. większa oferta studiów w językach obcych, międzynarodowe programy umożliwiające studiowanie osobom z zagranicy, większa liczba uznanych wykładowców zagranicznych);
  • poprawa jakości dydaktyki i rozwój systemów zarządzania w uczelniach (np. rozwój kompetencji kadr zarządzających uczelniami, staże i szkolenia dla nauczycieli akademickich i doktorantów, informatyczne narzędzia, takie jak repozytorium prac dyplomowych czy obsługa programów antyplagiatowych).

AD.2  Celem interwencji w ramach osi IV będzie wykorzystanie innowacji społecznych do przetestowania i wypracowania nowych skuteczniejszych rozwiązań problemów w obszarze m.in. zatrudnienia, integracji społecznej, kształcenia przez całe życie oraz modernizacji funkcjonowania administracji publicznej. Przykładowymi typami operacji będą:

  • wstępne opracowanie, przetestowanie i upowszechnienie oraz włączenie do polityki i praktyki;
  • inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich rozwinięcie i opracowanie oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki.

Programy mobilności ponadnarodowej będą służyć nabyciu nowych umiejętności i kompetencji oraz ich doskonaleniu, a także zdobyciu doświadczenia zawodowego przez osoby na różnym etapie kształcenia i kariery zawodowej. Przyczynią się również do poprawy jakości funkcjonowania, w tym udoskonalenia metod pracy i zarządzania, podmiotów prywatnych i publicznych.

Przykładowymi typami operacji będą:

  • Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów;
  • Programy mobilności ponadnarodowej obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę pracowników, job-shadowing.

Program uwzględni stojące przed Europą długofalowe wyzwania związane z globalizacją, rozwojem ekonomicznym, jakością polityk publicznych, zjawiskami demograficznymi, czy inwestycjami w kapitał ludzki.

Autor: Magdalena Mielniczuk, Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI