Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą dla uczelni

Fundusze Europejskie 2014-2020 szansą dla uczelni

Rada Ministrów przyjęła w dniu 8 stycznia br. dokument Umowy Partnerstwa, określający strategię wykorzystania nowej puli Funduszy Europejskich, a także wyznaczający ramy projektów krajowych programów operacyjnych. Przyjęcie dokumentów przez rząd oznacza rozpoczęcie formalnych negocjacji z Komisją Europejską.

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma ponad 82,50 mld euro. Realizowanych będzie 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych. Priorytetem będzie wspieranie badań i innowacyjności polskiej gospodarki.

Nowością w porównaniu do poprzedniej perspektywy, jest kierowanie strumienia unijnych środków na obszary priorytetowe z punktu widzenia rozwoju danego kraju i jego regionów, tzw. inteligentne specjalizacje, co między innymi przyczyni się do wzmocnienia jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek badawczych na arenie międzynarodowej.

Innowacyjność i działalność badawczo-rozwojowa w największym stopniu będzie wspierana w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – alokacja 8,6 mld euro. Głównym jego celem jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki m.in. poprzez aktywizację współpracy firm i sektora nauki, wsparcie i rozwój innowacyjności przedsiębiorców. Program pomoże skutecznie przekształcić pomysły polskich naukowców w innowacyjne produkty, usługi i technologie, czyli przejść „od pomysłu do przemysłu”. Część środków zostanie przeznaczona na wzmocnienie pozycji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

Dostępne osie priorytetowe dla jednostek naukowych w ramach PO IR:

 • Oś I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe,
 • Oś III: Wsparcie otoczenia i potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw (współpraca z jednostkami naukowymi),
 • Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego.

Przykładowe typy projektów w ramach PO IR:

 • Badania oraz prace rozwojowe,
 • Programy wspierające regionalne inteligentne specjalizacje,
 • Stymulowanie współpracy nauki z biznesem – bony na innowacje, rozwój systemu brokerów innowacji,
 • Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych,
 • Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki i inne.

Drugie, istotne dla nauki źródło finansowania stanowić będzie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) z alokacją 4,4 mld euro. Wspierana tu będzie między innymi dydaktyczna działalność szkół wyższych – działania koncentrować się będą na zapewnianiu kształcenia odpowiadającego potrzebom gospodarki i rynku pracy. Wspierane będą również innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w wymienionych dziedzinach. Wsparcie PO WER uzupełnią działania na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dostępne osie priorytetowe dla jednostek naukowych w ramach PO WER:

 • Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju,
 • Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Działania uzupełniające realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) z alokacją ponad 2,2 mld euro. Środki nowego programu, nie mającego swojego odpowiednika w obecnej perspektywie, popłyną na wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w szczególności tworzenie sieci szerokopasmowych oraz rozwój e-usług publicznych.

Dostępne osie priorytetowe dla jednostek naukowych w ramach PO PC:

 • II Oś: E-Administracja i otwarty rząd
 • III Oś: Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa

W ramach powyższych osi priorytetowych działania planowane do dofinansowania to m. in:

 • Projekty digitalizacyjne,
 • Budowa oraz rozwój infrastruktury w celu zapewnienia, możliwości przechowywania
 • oraz udostępniania informacji sektora publicznego oraz zasobów kultury i nauki,
 • Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących otwarte treści i usługi,
 • Projekty mające na celu podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych (jednostki administracji rządowej w konsorcjach z innymi podmiotami),
 • Szkolenia i doradztwo popularyzujące korzystanie z technologii cyfrowych.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IŚ), którego alokacja wynosi 27,5 mld euro, fundusze przeznaczone zostaną m.in. na wsparcie gospodarki niskoemisyjnej, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport, bezpieczeństwo energetyczne, ochronę zdrowia i kulturę.

Dostępna oś priorytetowa dla uczelni w ramach PO IŚ:

Oś II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Powyższa oś priorytetowa zakłada następujące cele szczegółowe:

 • Inwestycje ukierunkowane na konkretne rodzaje ryzyka, zapewniające odporność na klęski żywiołowe oraz stworzenie systemów zarządzania klęskami żywiołowymi,
 • Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury.

W latach 2014-2020 zmieni się również zakres Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Będzie on łączył w sobie inwestycje ujęte dotychczas w RPO i PO KL. Na Mazowszu powstanie zatem jeden program operacyjny obejmujący projekty twarde i miękkie, do którego trafią środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Mazowsze zostało zaklasyfikowane jako region lepiej rozwinięty, co oznacza, że poziom współfinansowania ze środków unijnych wynosił będzie 80%.

Dostępne osie priorytetowe dla jednostek naukowych w ramach RPO:

 • Oś I – Innowacyjność i przedsiębiorczość,
 • Oś II – Wzrost e-potencjału Mazowsza,
 • Oś III – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
 • Oś IV – Gospodarka przyjazna środowisku i społeczeństwu,
 • Oś VII – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
 • Oś VIII – Edukacja dla rozwoju regionu.

Z punktu widzenia uczelni, najciekawiej przedstawiają się następujące typy projektów przewidzianych do realizacji w ramach RPO WM przy udziale jednostek naukowych:

 • Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej w jednostkach naukowych, w tym realizacja projektów przy współpracy z przedsiębiorcami celem komercjalizacji prac B+R,
 • Realizacja prac B+R w przedsiębiorstwach, wraz z wdrożeniem wyników badań,
 • Zlecenie przez przedsiębiorstwa prac B+R jednostkom naukowym i wdrożenie efektów tych prac do praktyki biznesowej,
 • Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw,
 • Promocja działalności i potencjału  regionalnej sfery  B+R.

Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 niosą ze sobą ogromne możliwości. Należałoby zatem wykorzystać je w taki sposób aby efekty współfinansowanych i wdrożonych działań utrzymywały się przez kolejne lata oraz napędzały w dłuższej perspektywie czynniki wzrostu gospodarczego, społecznego i naukowego kraju.

Podobne materiały:

Zatwierdzenie planu wydatkowania Funduszy UE dla Polski na lata 2014-2020
PO WER dla uczelni wyższych

Autor: Agata Alef-Bolkowiak, Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych PW

CYTAT TYGODNIA

"

Tradycja nie jest ucieczką w przeszłość, nigdy nie była ucieczką.
Przede wszystkim jest to bardzo ciężkie zdobywanie

Zbigniew Herbert

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI