Biuletyn PW / Ustawa 2.0 / Narodowy Kongres Nauki

Narodowy Kongres Nauki

W dniach 19-20 września 2017 r., w Centrum Kongresowym ICE Kraków odbył się Narodowy Kongres Nauki. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wicepremier Jarosław Gowin przedstawił projekt założeń nowej ustawy.

Narodowy Kongres Nauki stanowił podsumowanie wielomiesięcznej debaty środowiskowej. Od października 2016 do czerwca 2017 w dziewięciu ośrodkach akademickich odbywały się konferencje programowe NKN poświęcone kolejnym obszarom problematyki związanej z tworzeniem projektu nowych regulacji dla nauki i szkolnictwa wyższego.

Poruszono m.in. kwestie takie jak: ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym; ścieżki kariery i rozwój młodej kadry akademickiej; zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, gospodarką i administracją publiczną czy umiędzynarodowienie nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym punktem Kongresu była prezentacja założeń Ustawy 2.0, w której uporządkowane zostać mają zagadnienia regulowane dziś przez cztery ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o stopniach i tytule naukowym, ustawę o zasadach finansowania nauki, oraz ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich. W panelach dyskusyjnych przedstawiono konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych, podczas gdy podczas seminariów zgłaszano uwagi i propozycje odnośnie zapisów w poszczególnych częściach projektu ustawy.

Narodowy Kongres Nauki to początek ponad dwumiesięcznego okresu konsultacji projektu, po którym zostanie skorygowany i przekazany rządowi i parlamentowi.

Zapis z transmisji dostępny na stronie MNiSW.

Źródło: nkn.gov.pl

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW