Biuletyn PW / Rozwój Uczelni i Projekty UE / Podsumowanie Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Podsumowanie Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej

Zakończył się Program Rozwojowy PW prowadzony od początku nowej perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013. Jego skala (wartość przeszło 89 mln zł), liczba osób objętych wsparciem (ponad 30 tys.) oraz liczba zrealizowanych zadań powodują, że wyróżnia się on na tle innych przedsięwzięć.

Ostateczne rezultaty, jakie udało się wypracować w ciągu prawie 7 lat realizacji, przyczyniły się do wzmocnienia pozycji Politechniki Warszawskiej na rynku edukacyjnym.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania społeczno-gospodarcze oraz strategiczne plany rozwojowe Uczelni, w 2008 roku powstał kompleksowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni). Za główny cel postawiono sobie poprawę jakości kształcenia oraz dostosowanie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej do potrzeb rynku pracy, a co za tym idzie zmniejszenie dystansu dzielącego naszą Uczelnię od najlepszych uczelni na świecie.

Na cały Projekt złożyło się ostatecznie 58 zadań, których realizacja zaplanowana została na okres od września 2008 r. do czerwca 2015 r. Większość działań skierowana była do studentów i doktorantów, część do kadry Uczelni oraz osób spoza społeczności akademickiej.

Z myślą o kandydatach na studia I i II stopnia, a także studentach na studiach prowadzonych w języku polskim uruchomiono 6 nowych oraz zmodernizowano 10 kierunków studiów, w tym 3 anglojęzyczne, opracowano 18 nowych specjalności, w tym 4 anglojęzyczne. Na studiach anglojęzycznych uruchomiono 4 nowe kierunki i 4 nowe specjalności, zmodernizowane zostały 3 specjalności. Objęto wsparciem 1 kierunek i 2 specjalności na studiach doktoranckich. Ponadto przygotowano ponad 1 200 materiałów pomocniczych do nauczania (wykłady i ćwiczenia), w tym ponad 250 na studiach anglojęzycznych. Duży nacisk położono na rozwój kształcenia z wykorzystaniem e-learningu.

Jedno z działań dotyczyło zorganizowania zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów I roku celem wyrównania różnic programowych ze szkoły średniej (zajęcia z fizyki - 10 258 uczestników, z matematyki - 9 877 uczestników, z fizyki i matematyki (Filia PW w Płocku) - 2 415 uczestników). Formę uzupełnienia wiedzy stanowiły także dodatkowe warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe i interpersonalne studentów i doktorantów oraz specjalistyczne konsultacje, z psychologiem - doradcą zawodowym, prawnikiem i anglistą, realizowane przez Biuro Karier Politechniki Warszawskiej (543 osoby wzięły udział w konsultacjach, natomiast w warsztatach 1 072 osoby).

Aby przybliżyć studenta do rynku pracy, najlepszym oferowane były płatne staże długoterminowe. Minimum 3-miesięczne staże studenci 16 wydziałów PW (łącznie 1 702 osoby) mogli realizować u potencjalnych pracodawców: w instytucjach naukowych lub przedsiębiorstwach zarówno w kraju jak i za granicą.

W celu zachęcenia doktorantów i kadry Uczelni do podnoszenia umiejętności i uzupełniania wiedzy, stworzono instrumenty finansowe umożliwiające odbywanie staży w ośrodkach krajowych i zagranicznych. Jedną z propozycji wsparcia stanowiły programy stypendialne (naukowe stypendia dla doktorantów - 173 osoby, naukowe stypendia dla młodych doktorów - 76 osób, stypendia na staże wyjazdowe dla doktorantów - 133 osoby, stypendia na staże wyjazdowe dla nauczycieli akademickich - 118 osób) oraz warsztaty dla doktorantów (119 uczestników) koordynowane przez Centrum Studiów Zaawansowanych PW. Ponadto zapraszani profesorowie wizytujący (82 osoby) oraz Uczelniana Oferta Studiów Zaawansowanych (1 017 uczestników) pozwoliły na kontakt z wybitnymi naukowcami z kraju i z zagranicy, wymianę oraz uzupełnienie wiedzy przez studentów i młodą kadrę Uczelni.

Wśród działań priorytetowych Projektu związanych z przyspieszeniem procesu internacjonalizacji Uczelni znalazły się między innymi: reorganizacja i wzmocnienie Biura Obsługi Studentów Zagranicznych; promocja oferty Politechniki Warszawskiej skierowanej do kandydatów i studentów z zagranicy; uczestnictwo w targach edukacyjnych i innych wydarzeniach organizowanych w krajach, gdzie zainteresowanie ofertą uczelni rokowało dobry wynik rekrutacji na studia w języku angielskim lub polskim; wsparcie przyjazdów profesorów wizytujących z zagranicy; pomoc wydziałom prowadzącym lub planującym uruchomienie regularnych studiów anglojęzycznych, a także przygotowanie innych jednostek uczelni do obsługi rosnącej grupy studentów z zagranicy poprzez zorganizowanie kursów języka angielskiego, zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki dla studentów zagranicznych rozpoczynających studia, czy też szkoleń zagranicznych dla naszej kadry dydaktycznej i administracyjnej. Zadanie dotyczące umiędzynarodowienia koordynowane było przez Centrum Współpracy Międzynarodowej PW (objęto wsparciem 3 219 osób).

W ramach Projektu rozwinięto Seminarium pedagogiczne, dopasowując je do potrzeb uczestników (doktorantów i nowo przyjętych asystentów Politechniki Warszawskiej). Celem tych zajęć jest udoskonalenie warsztatu dydaktycznego oraz zapoznanie uczestników z podstawami nauczania i wychowania, wskazanie najczęstszych trudności występujących w tych procesach oraz sposobów ich przezwyciężania. Dla doktorantów, asystentów i pracowników dydaktycznych PW zorganizowano także warsztaty z emisji głosu oraz kurs Techniki multimedialne w dydaktyce szkoły wyższej (Seminarium pedagogiczne - 1 487 osób, kursy dla pracowników dydaktycznych - 213 uczestników).

Dla pracowników Uczelni przygotowano ofertę kursów języka angielskiego z elementami języka technicznego oraz z elementami języka administracji i zarządzania, w celu zwiększenia zdolności komunikacyjnych w tym języku. Skierowana była ona przede wszystkim do osób bezpośrednio zajmujących się studiami anglojęzycznymi, co przyczyniło się do rozwoju tej części oferty edukacyjnej Uczelni (263 osoby wzięły udział w kursach językowych).

Oferta dla osób spoza społeczności akademickiej dotyczyła przede wszystkim zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku - skierowanych do osób, które zakończyły okres pełnej aktywności zawodowej (2 781 beneficjentów) oraz kursów Matematyka w służbie społeczeństwa informacyjnego - poświęconych wybranym zastosowaniom matematyki w dziedzinach priorytetowych dla kraju (403 uczestników). Ponadto w ramach Projektu przygotowano szereg studiów podyplomowych (18 nowych kierunków studiów, 7 kierunków zmodernizowano) oraz kursy i szkolenia.

Zadbano również o przygotowanie kadry akademickiej Politechniki Warszawskiej (40 osób) do pracy z osobami niepełnosprawnymi poprzez zorganizowanie kursu Polskiego Języka Migowego (na poziomie A1 i A2) oraz jednodniowych szkoleń, w ramach których nauczyciele akademiccy nabywali wiedzę i umiejętności z zakresu współpracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, iż z sukcesem udało się zrealizować tak ważne przedsięwzięcie, jakim był projekt Program Rozwojowy Politechniki Warszawskiej. Cieszymy się, że dzięki wsparciu Władz Uczelni, z pomocą Rady Programowej, wytrwale realizowaliśmy poszczególne zadania. Bardzo dziękujemy bezpośrednim przełożonym, bez wsparcia których byłoby niezwykle trudno efektywnie realizować postawione przed Biurem Projektu zadania. Dziękujemy kierownikom zadań, bez których skuteczna realizacja tak dużego Projektu byłaby niemożliwa. Wdzięczni jesteśmy również wszystkim osobom zaangażowanym bezpośrednio w realizację zadań w jednostkach - podsumowują Organizatorzy.

 

Źródło: BRPW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI