Biuletyn PW / Modernizacja Uczelni / Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na Wydziale IBHiIŚ PW

Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na Wydziale IBHiIŚ PW

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przekazując wiedzę wielu pokoleń, rozwija współczesne dziedziny nauki i kształci nowoczesne kadry w zmodernizowanych laboratoriach.

W dniu 7 lutego 2017 r. na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska odbyło się spotkanie władz Wydziału z prof. Janem Szmidtem, Rektorem PW. Celem spotkania była prezentacja wyników zakończonych w 2016 roku prac modernizacyjnych w laboratoriach dydaktycznych i salach wykładowych. Główną uwagę skupiono na Laboratorium Mechaniki Płynów i Laboratorium Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi. Program inwestycji w infrastrukturę dydaktyczną wpisuje się w obchody jubileuszu 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, którego tradycje sięgają 1 października 1917 roku, gdy w Politechnice Warszawskiej dotychczasowy Wydział Inżynierii Rolnej przekształcono w Wydział Inżynierii Wodnej.

Wydziałowe priorytety

Na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dużą wagę przykłada się do zrozumienia zjawisk, a najlepszą formą przekazywania wiedzy studentom są zajęcia laboratoryjne. Słynne powiedzenie, przypisywane Konfucjuszowi: Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól mi zrobić, a zrozumiem determinuje sposób wykorzystania narzędzi dydaktycznych.

Jednym z podstawowych przedmiotów, niezbędnych w procesie kształcenia inżynierów zajmujących się zagadnieniami dotyczącymi instalacji budowlanych oraz inżynierii środowiska i hydrotechniki, jest mechanika płynów. Pod pojęciem płynów rozumiane są ciecze i gazy, stanowiące nieodłączny element zarówno środowiska przyrodniczego, jak i przekształconego przez człowieka. Zrozumienie podstawowych pojęć, związanych z tą dziedziną nauki, ma fundamentalne znaczenie dla umiejętności rozwijanych w ramach przedmiotów kierunkowych.

Wizyta w zmodernizowanym Laboratorium Mechaniki Płynów. Na zdjęciu w środku od lewej: prof. Jan Szmidt, Rektor PW
i prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału IBHiIŚ PW (fot. M. Daszewski, WIBHiIŚ PW)

Z historii laboratorium hydraulicznego

Laboratorium hydrauliczne Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska posiada długą i bogatą historię. Pierwszą lokalizacją laboratorium, jeszcze w ramach przedwojennego Wydziału Budownictwa Wodnego, była hala w Gmachu Starej Kotłowni. Wykonywano wtedy szereg badań doświadczalnych zarówno o charakterze dydaktycznym, jak i naukowym oraz praktycznym. Wspomnieć należy obiekty hydrotechniczne, dla których wykonywano badania na różnego rodzaju modelach hydraulicznych, m.in. koryta rzeki Wisły. W kolejnych latach, po zmianie lokalizacji laboratorium, pomimo niewielkich możliwości lokalowych w nowym gmachu Wydziału ISiW nadal wykonywano opracowania badawcze dla potrzeb projektów, jak choćby Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie. Ostatnio były wykonywane badania eksperymentalne dotyczące projektowanego (a obecnie już wykonanego) przerzutu ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do prawobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków. Na podstawie badań określono optymalne hydraulicznie warunki pracy układu syfonowego, a dzięki eksperymentom możliwe było wprowadzenie niezbędnych korekt projektowych.

Wykorzystywane do końca roku akademickiego 2015/2016 laboratorium było wyposażone w modele mające ponad 25 lat, dostosowane do potrzeb planów zajęć i zakresu kształcenia w latach 80. i 90. XX w. Nowe wymagania dydaktyczne oraz staż pracy dotychczasowych urządzeń były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia kilkuletnich prac, które zostały zwieńczone uruchomieniem nowego laboratorium w dniu 1 października 2016 roku.

Praktyka nowoczesności

Koncepcję nowego Laboratorium Mechaniki Płynów opracowano zgodnie z założeniami wynikającymi z programów kształcenia studentów. Prace modernizacyjne przygotował i nadzorował Kierownik Laboratorium, dr inż. Apoloniusz Kodura.

W laboratorium realizowane są następujące zadania dydaktyczne:

  • prowadzenie zajęć dla studentów studiów I stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska, Biogospodarka i Biotechnologia;
  • prowadzenie zajęć dla studentów studiów II stopnia specjalności Zaopatrzenie w Wodę i Inżynieria Wodna;
  • wykonywanie badań w ramach prac dyplomowych: inżynierskich i magisterskich.

Rektor PW w rozmowie z dr inż. Apoloniuszem Kodurą, Kierownikiem laboratorium i Prodziekanem ds. Studenckich, w głębi od lewej dr inż. Jarosław Chudzicki, Prodziekan ds. Studiów i prof. Krzysztof Wojdyga, Dziekan Wydziału IBHiIŚ PW
(fot. M. Daszewski, WIBHiIŚ PW)

Nowe laboratorium, w swojej obecnej postaci, pozwala na prowadzenie interesujących zajęć praktycznych z mechaniki płynów, obejmujących ćwiczenia z zakresu pojęć podstawowych (hydrostatyka, prawo Archimedesa, Prawo Boyle’a, lepkość, napięcie powierzchniowe), badania rodzajów ruchu (ruch wirowy, doświadczenie Reynoldsa), analizę pracy układów ciśnieniowych (opory ruchu w instalacjach wodnych i powietrznych, zjawisko Venturiego, metody pomiaru prędkości przepływu), pracę pomp i układów pomp, siły hydrodynamiczne (taran hydrauliczny, reakcje hydrodynamiczne), przelewy i otwory, badanie charakterystyk turbin wodnych oraz filtrację.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że zakup części modeli został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu Laboratorium Zrównoważonego Zużycia Energii i Wody. W tym projekcie prowadzone są działania edukacyjne w formie warsztatów skierowanych do osób dorosłych, młodzieży i dzieci. Taka formuła edukacji spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów szkół średnich i gimnazjów, co jest dodatkowym czynnikiem promującym Wydział.

Obecnie opracowywany jest wniosek o pozyskanie środków z funduszy unijnych na drugi etap rozbudowy laboratorium o część badawczo-wdrożeniową, której realizacja pozwoli na wykonanie bazy instrumentalnej, pozwalającej na rozwój nauki w zakresie transportu cieczy, w odniesieniu do aktualnych wyzwań inżynierskich.

W miejsce zlikwidowanego laboratorium hydraulicznego w gmachu WIBHiŚ powstała nowoczesna multimedialna sala wykładowa dla 128 słuchaczy.

Modernizacji ciąg dalszy

Drugim zmodernizowanym w ubiegłym roku laboratorium (po ponad 20 latach funkcjonowania) jest laboratorium Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska. Laboratorium jest wykorzystywane do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów: „Gleboznawstwo”, „Ochrona powierzchni ziemi”, „Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów”, „Techniki diagnozowania stanu gleb i gruntów”, „Oczyszczanie gleb i gruntów” „Technologia i projektowanie oczyszczania gleb i gruntów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych”, a także „Soil Protection” i „Land Reclamation and Development” oraz prowadzenia badań przez dyplomantów i doktorantów.

Wnętrze dydaktyczno-badawczego Laboratorium Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale IBHiIŚ PW - po modernizacji (fot. A. Kulig, WIBHiIŚ PW)

W laboratorium oprócz regularnych zajęć dydaktycznych odbywają się również prezentacje podczas „Dni otwartych w PW”, ćwiczenia w ramach programu „PW Junior” oraz zajęcia dydaktyczne dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W miarę możliwości przeprowadzane są również niektóre z badań naukowych Zespołu Ochrony Powierzchni Ziemi. W funkcjonującej w Zespole OPZ Pracowni Badania Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi, na rzecz współpracy z gospodarką, prowadzone są m.in.: badania fizycznych i chemicznych właściwości gleb, gruntów oraz środowiska gruntowo-wodnego, oceny stopnia czystości gleb, gruntów i wód podziemnych w odniesieniu do sposobu zagospodarowania terenu (m.in. tzw. raporty początkowe) oraz podczas prac rekultywacyjnych, badania metod remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego, przeglądy środowiskowe terenu oraz oceny stopnia agresywności wód gruntowych i gruntu. Kierownikiem Pracowni jest dr hab. inż. Agnieszka Pusz.

Podobne materiały:

Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska
Profesor Andrzej Kulig w rozmowie o problemach powierzchni ziemi i o zapachach nie zawsze ulotnych cz. I
Profesor Andrzej Kulig w rozmowie o problemach powierzchni ziemi i o zapachach nie zawsze ulotnych cz. II
Alternatywne metody oczyszczania ścieków kosmetycznych efektem badań pracowników WIŚ PW
Prawodawstwo w ochronie środowiska z elementami ocen oddziaływania na środowisko
Wykorzystanie sieci neuronowych do sterowania procesów cieplnych w budynkach
Czy wierzyć prognozom pogody?

Tekst i zdjęcia: Wydział IBHiIŚ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW