Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / Konferencja „Lęk przed OBCYMI i wrogość wobec nich” - relacja

Konferencja „Lęk przed OBCYMI i wrogość wobec nich” - relacja

11 stycznia 2019 r. przedstawiciele władz uczeni i wydziałów z całej Polski dyskutowali o zjawiskach ksenofobii i ich niebezpiecznych następstwach podczas konferencji  „Lęk przed OBCYMI i wrogość wobec nich”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Komisję Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej KRASP, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji im. Marka Dietricha. Za główny cel Konferencji postawiono konieczność tworzenia w uczelniach atmosfery sprzyjającej formowaniu postaw otwartości wobec wszystkich ludzi. Przygotowując młodzież do życia, musimy mieć wiedzę na temat uwarunkowań negatywnych postaw wobec innych, zwłaszcza wobec ludzi innych narodowości, zapoznać się z ich przejawami oraz konsekwencjami stykania się z niechęcią, czy nawet wrogością ze strony innych – piszą organizatorzy.

Konferencję otworzyły przemówienia: Rektora Uniwersytetu Warszawskiego prof. UW dr. hab. Marcina Pałysa; Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta oraz byłego Rektora SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego prof. dr. hab. Andrzeja Eliasza.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Szmidt w swoim przemówieniu nawiązał do deklaracji „Uniwersytety dla oświecenia”, podpisanej w grudniu 2018 r. przez przewodniczących Konferencji Rektorów dziesięciu krajów Europy Środkowowschodniej. Rektor przytoczył kluczowe fragmenty manifestu, wskazujące na wagę i aktualność tematyki poruszanej podczas konferencji: Wyrażamy silną wiarę w podstawowe wartości szkolnictwa wyższego, które odzwierciedlają osiągnięcia oświecenia. (…) Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie rozwojem, w Europie i poza nią, takich sytuacji, które zagrażają demokratycznemu charakterowi naszych instytucji i społeczeństw. (…) Nasze obawy nasilają się na tle rosnących nierówności, nacjonalizmu, populizmu, rasizmu, antysemityzmu, nietolerancji, polaryzacji, radykalizacji, a także pseudo-nauki, pseudo-faktów i innych zagrożeń dla kultury demokratycznej i naukowej. Jako przedstawiciele instytucji szkolnictwa wyższego, tych filarów społeczeństwa i demokracji, staramy się przeciwdziałać i zapobiegać tym zmianom.

Podczas konferencji wykłady poprowadzili m.in.: prof. UW dr hab. Michał Bilewicz z Uniwersytetu Warszawskiego, który wystąpił z prezentacją pt. „Uprzedzeni. O źródłach ksenofobii i ich konsekwencjach”, w której przedstawiony został aktualny stan badań nad zjawiskiem ksenofobii; prof. dr hab. Janina Filek z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie z prelekcją pt. „Lęk przed obcymi/innymi na polskiej uczelni”, w której poruszona została kwestia inności i odmienności nie tylko na tle etnicznym, lecz również z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych bądź chorych psychicznie studiujących lub pracujących na uczelniach. Dodatkowo prof. dr hab. Mirosław Kofta z Uniwersytetu Warszawskiego poprowadził panel dyskusyjny „Społeczno-kulturowe źródła ksenofobii i możliwości jej ograniczania”.

Podsumowując, uczestnicy wydarzenia zgodnie wskazali, że globalizujący się świat to wciąż nowe wyzwania stawiane przed społeczeństwami. To konieczność poradzenia sobie m.in. z wrogością przejawianą wobec ludzi różniących się od nas samych. Przeciwstawienie się nastrojom niechęci wobec osób, zbiorowości postrzeganych jako „obce” jest moralnym obowiązkiem społeczności akademickiej.

Powiązany artykuł: 
Uniwersytety dla oświecenia - KRASP wśród sygnatariuszy „Universities for Enlightenment”

Zdjęcie: Biuletyn PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW