Biuletyn PW / Konferencje i sympozja / „CESAER Professional Week” w Politechnice Warszawskiej

„CESAER Professional Week” w Politechnice Warszawskiej

W dniach 18-20 stycznia 2021 r. Politechnika Warszawska była współorganizatorem pierwszej konferencji online „CESAER Professional Week”. Jej głównym organizatorem było stowarzyszenie CESAER, którego nasza Uczelnia jest członkiem od 2005 r.

Wydarzenie miało na celu przygotowanie pracowników biur wsparcia projektów i kadry naukowej uczelni członkowskich CESAER do udziału w nowej generacji programów Unii Europejskiej: „Horyzont Europa” i „Erasmus” oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. W konferencji wzięło udział ponad 250 uczestników.

Uczestników „CESAER Professional Week” powitał Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba. - Warto podkreślić, że konferencja odbywa się w bardzo istotnym momencie - w chwili uruchomienia nowych unijnych programów finansowania badań, edukacji i innowacji na najbliższe siedem lat - zaznaczył. W grudniu 2020 r. Rada Europejska uzgodniła długoterminowy budżet na lata 2021-2027, największy w historii budżet Unii Europejskiej, który obejmuje dwa programy kluczowe dla nauki i szkolnictwa wyższego: „Horyzont Europa” i „Erasmus”. Rektor podkreślił kluczowe znaczenie programu „Uniwersytety europejskie” i udziału Politechniki Warszawskiej w konsorcjum ENHANCE dla rozwoju kształcenia, badań naukowych i umiędzynarodowienia Uczelni. Przedstawił również działania podejmowane w ramach programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. - Umiędzynarodowienie studiów i badań zawsze było jednym z najważniejszych elementów strategii naszej Uczelni - podkreślił.

W ciągu trzech dni ponad 250 przedstawicieli uczelni stowarzyszonych w CESAER wzięło udział w sześciu warsztatach:

  • Master Class 1: Model grant agreement for Horizon Europe

Prezentacja dotyczyła umowy grantowej w programie „Horyzont Europa”. Prelegenci z Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji przekazali informacje o przygotowywanym wzorze umowy, która będzie obowiązywać we wszystkich projektach finansowanych przez UE. Według przedstawicieli Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej bardzo przydatne były informacje na temat najważniejszych zmian w umowie grantowej w porównaniu z poprzednim programem „Horyzont 2020”, dotyczących m.in.: otwartego dostępu, zarządzania danymi, wypłaty wynagrodzeń, raportowania wpływów do projektu, faktur wewnętrznych i wykorzystania wyników projektu.

  • Master Class 2: Novelties in Erasmus

Podczas sesji przedstawiciel Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury omówił najważniejsze założenia programu „Erasmus+”. Przedstawicielki Centrum Współpracy Międzynarodowej biorące udział w spotkaniu z zadowoleniem przyjęły plan kontynuowania cyfrowej realizacji programu, ważny dla rozwoju tzw. Zielonej Europy.

  • Master Class 3: Boost institutional success rate in the European Research Council

Na sesji poświęconej projektom finansowanym przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) prelegentka z Izraelskiego Instytutu Technicznego Technion (Politechnika w Hajfie) przedstawiła strategię rekrutacji i tworzenia jak najlepszych warunków dla naukowców w Izraelu. Naukowcy z Technion pozyskali łącznie 65 grantów ERC. Głównym celem strategii uczelni jest prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. Z ankiety przeprowadzonej wśród uczestników spotkania wynikało, że 58% instytucji wdraża strategie pozyskiwania  utalentowanych naukowców. Prelegentka z firmy „Yellow Research” pokazała, jak ważną rolę w pozyskiwaniu grantów ERC odgrywają biura wspierające badania i współpraca z zewnętrznymi ekspertami, dzięki czemu naukowcy uzyskują kompleksowe wsparcie w przygotowaniu wniosków do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych.

  • Master Class 4: Boost institutional success rate in Erasmus

Warsztaty poświęcone były zagadnieniom związanym ze zwiększaniem współczynnika sukcesu przez uczelnie ubiegające się o dofinansowanie w poszczególnych akcjach programu „Erasmus”. W trakcie sesji przedstawiciele Uniwersytetu w Gandawie oraz  Politechniki w Dreźnie podzielili się dobrymi praktykami w realizacji projektów partnerskich i mobilnościowych oraz obserwacjami na temat pozytywnego wpływu sytuacji związanej z pandemią na rozwój elektronicznych systemów obsługi projektów. Przedstawiciel Politechniki w Dreźnie położył nacisk na potrzebę budowania sieci kontaktów, która pełni kluczową rolę w realizacji projektów partnerskich.

  • Master Class 5: Boost institutional success rate in Marie Sklodowska Curie Actions

Przedstawicielki KU Leuven oraz ETH w Zurychu przedstawiły sukcesy swoich uczelni w pozyskiwaniu projektów z programu „Horyzont 2020”, w szczególności granty Marie Skłodowska-Curie Actions i granty ERC, oraz omówiły strukturę  organizacyjną jednostek odpowiedzialnych za ich pozyskiwanie i realizację. Obie uczelnie traktują granty MSCA jako kluczowy sposób rekrutacji utalentowanych naukowców z zagranicy. Wykorzystują w tym celu liczne instrumenty i kanały informacyjne oraz systemy motywacyjne dla wnioskodawców na różnych etapach przygotowywania i realizacji projektu. Z perspektywy Centrum Obsługi Projektów szczególnie ważne są dobre praktyki dotyczące instrumentów wsparcia dla wnioskodawców. Obie uczelnie organizują warsztaty z pisania wniosków MSCA IF. Biuro w KU Leuven zatrudnia ekspertów zapewniających tzw. wsparcie horyzontalne w zakresie otwartego dostępu, etyki oraz zarządzania danymi, zaś ETH w Zurychu publikuje historie sukcesów, aby zachęcić kolejnych naukowców do aplikowania.  Do osiągnięcia oczekiwanych efektów przyczynia się również zapewnienie młodym naukowcom dostępu do oferty szkoleniowej i doradztwa zawodowego.

  • Master Class 6: Partner search and consortia building for collaborative projects

Prelegenci z dwóch uczelni, Politechniki w Akwizgranie (Niemcy) i Uniwersytetu Technicznego w Delft (Niderlandy), zaprezentowali swoje podejście do zagadnień związanych z poszukiwaniem partnerów, kryteriami ich doboru i tworzeniem konsorcjów w projektach partnerskich w ramach europejskich programów edukacyjnych i badawczych. Szczególnie interesująca była prezentacja Politechniki w Akwizgranie - partnera naszej Uczelni w konsorcjum ENHANCE. Przedstawiciel Uniwersytetu Technicznego w Delft wymienił stowarzyszenie CESAER jako ważne źródło pozyskiwania partnerów do konsorcjów.

Wydarzenie zakończyło wystąpienie Prorektora ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, który podkreślił, że wysokie nakłady na programy „Horyzont Europa” i „Erasmus” w nowym budżecie Unii Europejskiej dają uniwersytetom zrzeszonym w CESAER duże możliwości ubiegania się o finansowanie. Wyraził nadzieję, że współpraca badawcza i wymiana doświadczeń wśród uczelni członkowskich CESAER doprowadzi do zwiększenia liczby i jakości wniosków składanych w programach „Horyzont Europa” i „Erasmus”. Stowarzyszenie CESAER pragnie wspierać uczelnie członkowskie w zwiększaniu współczynnika sukcesu w programach „Horyzont Europa” i „Erasmus”, a także w tworzeniu konsorcjów. „CESAER Professional Week” to ważny krok w tym kierunku.

CESAER jest europejskim stowarzyszeniem zrzeszającym 53 czołowe uniwersytety, głównie techniczne, założonym w 1990 r. Więcej informacji na temat CESAER znajduje się TUTAJ>>

Politechnika Warszawska jest członkiem stowarzyszenia od 2005 r. jako jedna z trzech polskich uczelni, które obecnie są w nim zrzeszone. Pozostałe uczelnie to Politechnika Poznańska i Politechnika Gdańska. CESAER działa poprzez grupy robocze (task forces), które zajmują się identyfikacją wspólnych problemów, włączaniem przedstawicieli uczelni partnerskich do działań stowarzyszenia, ułatwianiem wymiany dobrych praktyk i opracowywaniem rekomendacji. Dziewięciu przedstawicieli Politechniki Warszawskiej uczestniczy obecnie w pracach sześciu grup roboczych: Benchmark, Competitive Funding, Human Resources, Innovation, Learning & Teaching i Open Science, jeden ekspert działa w specjalnym zespole zadaniowym Workgroup Legal & Financial.

Źródło: Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Szaleństwem jest robić wciąż
to samo i oczekiwać różnych rezultatów

Albert Einstein

"

17
Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

19
Wrz

Zjazd Fizyków Polskich

12:00 - 23 Wrz 14:00

24
Wrz

Koncert Juwenaliowy w Płocku

18:00

28
Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

2
Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

6
Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

7
Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

7
Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI